13. augusts, 2020, Ceturtdiena

Velga, Elvīra, Rēzija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Paziņojums par teritorijas plānojumu 2018-2029. gadam

06.06.2018 11:24

Paziņojums par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma 2018-2029. gadam. 1. redakcijas un vides pārskata sabiedrisko apspriešanu.

Pamatojoties uz:

1. Teritorijas plānošanas likumu;

2. 30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”;

3. 25.08.2009. MK noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”;

4. Salacgrīvas novada domes 2018. gada 16. maija lēmumu Nr. 156 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma 2018. – 2029.gadam 1. redakcijas un vides pārskata 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (sēdes protokols Nr.5., 1.§).

Salacgrīvas novada dome paziņo par novada teritorijas plānojuma 2018.-2029.gadam 1.redakcijas un vides pārskata sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.

Sabiedriskā apspriešana ilgs no 2018. gada 28. maija līdz 2018. gada 7. jūlijam.

Interesenti aicināti iepazīties ar teritorijas plānojuma materiāliem izdrukātā veidā:

1. Salacgrīvā no 2018. gada 28.maija līdz 2018. gada 7. jūlijam, Smilšu ielā 9, Salacgŗīvas novada domē darba laikā;

2. Ainažos no 2018. gada 28.maija līdz 2018. gada 7.jūlijam, Parka ielā 16, Ainažu pilsētas pārvaldē darba laikā;

3. Liepupē no 2018. gada 28.maija līdz 2018. gada 7.jūlijam, “Mežgravas”, Liepupes pag., Liepupes pagasta pārvaldē darba laikā.

Plānojuma materiāli elektroniskā formātā publicēti Salacgrīvas novada mājaslapā adresē www.salacgriva.lv sadaļā Teritorijas plānošana, kā arī Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Apmeklētāju pieņemšana Salacgrīvas novada domē 208. un 209. kabinetā, P. 8:00-18:00; O., T., C. 8:00-17:00; Pk. 8:00-16:00.

Plānojuma sabiedriskās apspriešanas sapulces paredzētas:

  • Liepupe: Liepupes vidusskolas aktu zāle, “Veiksmes”, Liepupes pagasts: 2018.gada 12. jūnijs, sapulces sākums plkst. 17.00,
  • Tūja: Tūjas zinību centrs, Liedaga ielā 11, Tūja: 2018.gada 12. jūnijs, sapulces sākums plkst. 19.00,
  • Salacgrīva: Salacgrīvas kultūras nams, Ostas iela 3, Salacgrīva: 2018.gada 13. jūnijs, sapulces sākums plkst. 17.00,
  • Svētciems: Svētciema Saietu zāle, Dārza iela 26, Svētciems: 2018.gada 13. jūnijs, sapulces sākums plkst. 19.00,
  • Ainaži: Ainažu pilsētas pārvalde, Parka iela 16, Ainaži: 2018.gada 14. jūnijs, sapulces sākums plkst. 17.00,

Rakstveida priekšlikumi un ieteikumi iesniedzami klātienē Salacgrīvas novada pašvaldībā darba laikā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033 vai elektroniski parakstītu sūtīt uz e-pasta adresi dome@salacgriva.lv , vai arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) līdz 2018.gada 7.jūlijam.

Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, nosaukums un kadastra numurs.

 

Iesniegumu ar priekšlikumiem un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme: 2018.gada 10.jūlijā 17:00 Salacgrīvas novada pašvaldībā.

 

Svētciems, Lāņi, Vitrupe

Mērnieki, Vecsalaca, Korģene

Tūja, Lembuži

Jelgavkrasti, Liepupe

Topogrāfija - TER.PLAN. Ainaži

Topogrāfija - TER.PLAN. Salacgrīva-1

Topogrāfija - TER.PLAN. Salacgrīva-2

Topogrāfija - TER.PLAN. Novads-1

Topogrāfija - TER.PLAN. Novads-2

Topogrāfija - TER.PLAN. Novads-3

Topogrāfija - TER.PLAN. Novads-4

Teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi 1.redakcija

SALACGRĪVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2018-2029. GADAM Paskaidrojuma raksts 1.redakcija

SALACGRĪVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2018-2029. GADAM Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Vides pārskata projekts Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome Izstrādātājs: SIA “RP Alianse” 2018