17. jūnijs, 2024, Pirmdiena

Artis, Artūrs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Materiāli attīstības programmas izstrādei

27.03.2012 08:05

Likumi un metodika
          Reģionālās attīstības likums
          Attīstības plānošanas sitēmas likums
          Teritorijas attīstības plānošanas likums
          Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā 25.08.2009. MK noteikumi Nr.970
          Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi 6.10.2009. MK noteikumi Nr.1148
          Metodiskie materiāli Pašvaldību attīstības programmu izstrādei
          Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
Valsts attīstības dokumenti
          Valsts stratēģiskās attīstības plāns 2010.-2013.gadam
          Nacionālās attīstības plāns 2007.-2013.gadam
          Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam informatīvā daļa
          Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam SIVN
          Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam sabiedrības iebildumi
          Baltijas inovācijas politikas memorands
          Rokasgrāmata inovācijas atbalsta instrumenti un prakse
          Rokasgrāmatas sagatavošanas dokuments
          Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam prioritāšu pamatojuma ziņojums
Rīgas plānošanas reģiona dokumenti
          Rīgas plānošanas reģiona attīstības programma 2009.-2013.gadam
          Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģija 2000.-2020.gadam
          Rīgas plānošanas reģiona ekonomikas profils
          Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojums esošā situācija
          Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojums perspektīva
Vidzemes plānošanas reģiona dokumenti
          Pētījums "Latvijas reģionu ekonomiskās attīstības perspektīves 2010.-2011.gadam"
          Pētījums "Vidzemes ilgtermiņa attīstības attīstības scenāriji"
          Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma
          Vidzemes plānošanas reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu programma
          Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums "Vidzemes ainavas, to novērtējums un izmantošanas raksturojums"
          Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums telpiskās struktūras apraksts
          Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums telpiskās attīstības perspektīva
          Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums kopsavilkuma seminārs
Salacgrīvas novada dokumenti
          Salacgrīvas novada apvienošanas projekts
          Ainažu iepriekšējā attīstības programma
          Salacgrīvas iepriekšējās attīstības programmas esošās situācijas apraksts
          Salacgrīvas iepriekšējās attīstības programma pielikumi situācijas aprakstam
          Salacgrīvas iepriekšējās attīstības programmas attīstības vadlīnijas
          Liepupes iepriekšējā attīstības programma
          Salacgrīvas novada klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģija
          Biomasas lietošanas enerģētikā Salacgrīvas novada rīcības plāns
          LU Ģeografijas fak. Telp. att. plānošanas spec. darbs "Salacgrīvas novada teritorijas plānojumu izvērtēšana un attīstības priekšlikumi novada un Tūjas ciemam"
          LU Ekonomikas fak. Vides pārvaldības kat. studentu darbi "Vides pārvaldības vadlīnijas piekrastes pašvaldībai Salacgrīvas novads"
Limbažu novada dokumenti
          Limbažu novada attīstības programma 2011.-2017.gadam
Alojas novada dokumenti
          Alojas novada attīstības programma un teritorijas plānojuma izstrādes materiāli
Saulkrastu novada dokumenti
          Saulkrastu novada attīstības programma
          Pārskats par sabiedrības iesaisti Saulkrastu novada attīstības plāna 2011.-2023.gadam izstrādē
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dokumenti
          Pētījums „Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ilgtspējīgas attīstības profila indikatoru izvērtējums un analīze”
          Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta jūras piekrastes tūrisma attīstības plāns 2012.–2020.gadam
Igaunijas dokumenti
          2006. gada pārrobežu tūrisma attīstības plāns (angliski)
          Ainažu, Salacgrīvas un Hādemēstes ostu attīstības stratēģija(angliski)
          Hādemēste attīstības programma 2011.-2020.gadam (igauniski).pdf
          Hādemēstes teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts un stratēģiskais vides novērtējums (igauniski)
          Hādemēstes teritorijas plānojums lauku un pilsētas kartes
          Hādemēstes piekrastes plānojuma paskaidrojuma raksts un stratēģiskais vides novērtējums (igauniski)
          Hādemēstes piekrastes plānojuma zemes izmantošanas karte (igauniski)
          Hādemēstes piekrastes plānojuma vērtību un ierobežojumu karte (igauniski)

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930