30. maijs, 2024, Ceturtdiena

Lolita, Vitolds, Letīcija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

29.05.2014 08:40

Salacgrīvas novada plānošanas dokumentu izstrāde

Kā jau iepriekš esam informējuši šobrīd notiek Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2038.gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrāde. Šiem dokumentiem ir stratēģiska nozīme turpmākā novada attīstībā - pašvaldības budžeta plānošanā, infrastruktūras plānošanā, finanšu resursu piesaistei dažādu projektu īstenošanā. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Attīstības programmai tiek izstrādāts arī Vides pārskats, kurā atspoguļo esošo vides stāvokli un iespējamos riskus plānošanas dokumentos minēto rīcību īstenošanas gadījumā. Šeit gan nepieciešams minēt, ka gan Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, gan Attīstības programma ir vērsta uz ilgtspējīgu teritorijas attīstību, sabiedrības labklājības celšanu un pārdomātu vides apsaimniekošanu.

Lasīt vairāk →

01.03.2013 14:06

Izmaiņas darba grupas norises laikos!

Darba grupas sanāksme par pārvaldības un pašvaldības jautājumiem tiek pārcelta uz 4.marta plkst.14.00.

Lasīt vairāk →

01.03.2013 06:58

Anketēšana ir noslēgusies

Paldies visiem, kuri aizpildīja aptaujas anketu par esošo situāciju un iespējamo attīstību Salacgrīvas novadā. Atbildes tiks apkopotas un publicētas interneta vietnē www.salacgriva.lv, kā arī „Salacgrīvas novada ziņās”. Tās tiks ņemtas vērā izstrādājot Salacgrīvas novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2038.gadam.

Lasīt vairāk →

28.02.2013 14:29

Izmaiņas darba grupas norises laikos!

Darba grupa par izglītības, kultūras un sporta jautājumiem pārcelta uz š.g. 8.martu plkst.10.00.

Lasīt vairāk →

25.02.2013 14:18

Aicinām interesentus uz darba grupas sanāksmi par pārvaldības jautājumiem Salacgrīvas novadā

Darba grupas sanāksme paredzēta šā gada 4.martā plkst.15.00 Salacgrīvas novada domē priekšsēdētāja kabinetā. Darba kārtībā paredzētas diskusijas par mērķiem, prioritātēm un rīcībām pārvaldības uzlabošanai laika periodā līdz 2020.gadam un 2038.gadam.

 

Lasīt vairāk →

22.02.2013 10:16

Precizēta informācija par tūrisma darba grupas sanāksmi

Kā jau iepriekš informējām darba grupa par tūrisma jautājumiem norisināsies šā gadada 27. februārī. Tikšanās paredzēta viesu namā "Rakari" plkst.15.00. 

Darba grupas ietvaros spriedīsim par mērķiem, prioritātēm un rīcībām laika posmā līdz 2020.gadam un 2038.gadam.

Lasīt vairāk →

22.02.2013 08:40

Aicinām uzņēmējus un citus interesentus uz 2.darba grupas sanāksmi par ekonomikas attīstības jautājumiem Salacgrīvas novadā

Darba grupas sanāksme paredzēta šā gada 1.martā plkst.11.00 Salacgrīvas novada domē priekšsēdētāja kabinetā. Darba kārtībā paredzētas diskusijas par mērķiem, prioritātēm un rīcībām situācijām uzlabošanai uzņēmējdarbības attīstīšanai un resursu ilgtspējīgas izmantošanas kontekstā laika periodā līdz 2020.gadam un 2038.gadam.

Lasīt vairāk →

22.02.2013 08:13

Interesenti tiek aicināti piedalīties 2.darba grupas sanāksmē par izglītības, kultūras un sporta jautājumiem

Darba grupas sanāksme paredzēta šā gada 1.martā plkst.9.00 Salacgrīvas kultūras nama kora zālē. Spriedīsim par mērķiem, prioritātēm un rīcībām situācijas uzlabošanai izglītības, kultūras un sporta jautājumu kontekstā laika periodā līdz 2020.gadam un 2038.gadam.

Lasīt vairāk →

19.02.2013 14:32

Interesenti aicināti piedalīties 2.darba grupas sanāksmē par tūrisma attīstību

Darba grupas sanāksme paredzēta šā gada 27.februārī*. Kopā spriedīsim par mērķiem, prioritātēm un rīcībām situācijas uzlabošanai tūrisma attīstības jomā laika periodā līdz 2020.gadam un 2038.gadam.

Lasīt vairāk →

18.02.2013 15:54

Interesenti aicināti piedalīties 2.darba grupas sanāksmē par sociālajiem un veselības jautājumiem

Darba grupas sanāksme paredzēta šā gada 21.februārī plkst.15.00 sociālā dienesta telpās. Spriedīsim par mērķiem, prioritātēm un rīcībām situācijas uzlabošanai sociālo un veselības jautājumu kontekstā laika periodā līdz 2020.gadam un 2038.gadam.

Lasīt vairāk →

18.02.2013 15:12

Aktīvākie novada iedzīvotāji un uzņēmēji iesaistās Salacgrīvas novada plānošanā

Salacgrīvas novadā šobrīd notiek aktīva darbība pie novada attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes. Līdz šim ir norisinājušās jau piecas darba grupas, kurās izstrādātas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju un draudu) analīzes. 

Lasīt vairāk →

29.01.2013 08:38

Interesenti tiek aicināti piedalīties darba grupā par pārvaldes un pašpārvaldes jautājumiem

Ikviens interesents tiek laipni aicināts līdzdarboties darba grupā par pārvaldes un pašpārvaldes jautājumiem Salacgrīvas novada attīstības programmas* un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas** izstrādes ietvaros. Pirmā darba grupas sanāksme notiks 2013.gada 31. janvārī plkst. 14.00 Salacgrīvas novada domē priekšsēdētāja kabinetā.

Interesentus lūdzam pieteikties pie Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotājas Vinetas Krūzes, zvanot - 64071996, sūtot e-pastu vineta.kruze@salacgriva.lv

Lasīt vairāk →

28.01.2013 12:54

Interesenti tiek aicināti piedalīties darba grupā par izglītības, kultūras un sporta jautājumiem

Kā jau iepriekš esam informējuši Salacgrīvas novada dome šobrīd izstrādā attīstības programmu* un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju**. Ikviens interesenti tiek laipni aicināts līdzdarboties darba grupā par izglītības, kultūras un sporta jautājumiem. Pirmā darba grupas sanāksme notiks 2013.gada 4. februārī plkst. 10.00 Salacgrīvas kultūras nama kora zālē (3.stāvā).

Interesentus lūdzam pieteikties pie Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotājas Vinetas Krūzes, zvanot - 64071996, sūtot e-pastu vineta.kruze@salacgriva.lv

Lasīt vairāk →

22.01.2013 13:47

Interesenti tiek aicināti piedalīties darba grupā par sociālo vidi un veselības jautājumiem!

Salacgrīvas novada dome šobrīd izstrādā attīstības programmu* un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju**. Interesenti tiek laipni aicināti līdzdarboties darba grupā par sociālo vidi un veselības jautājumiem. Pirmā darba grupas sanāksme notiks 2013.gada 30.janvārī plkst. 17.00 sociālā dienesta foajē. 

Interesentus lūdzam pieteikties pie Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotājas Vinetas Krūzes zvanot - 64071996, sūtot e-pastu vineta.kruze@salacgriva.lv

Lasīt vairāk →

21.01.2013 14:03

Iedzīvotāji un uzņēmēji tiek aicināti piedalīties darba grupā par ekonomisko vidi un resursiem!

Ikviens interesents tiek aicināts līdzdarboties darba grupā par ekonomisko vidi un resursiem, lai izvērtētu esošo situāciju un izaugsmes iespējas Salacgrīvas novada attīstībai. Darba grupa tiek veidota Salacgrīvas novada attīstības programmas* un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas** izstrādes ietvaros. Pirmā darba grupas sanāksme par ekonomisko vidi un resursiem notiks 2013.gada 25.janvārī pulksten 11.00 Salacgrīvas novada domē, priekšsēdētāja kabinetā. Interesentus lūdzam pieteikties pie Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotājas Vinetas Krūzes zvanot - 64071996, sūtot e-pastu vineta.kruze@salacgriva.lv

Lasīt vairāk →

14.01.2013 14:58

Iedzīvotāji un uzņēmēji tiek aicināti piedalīties darba grupā par tūrisma attīstību

Iedzīvotāji un uzņēmēji tiek aicināti piedalīties darba grupā par tūrisma attīstību
Salacgrīvas novada attīstības programmas* un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas** izstrādes ietvaros ikviens interesents tiek aicināts iesaistīties novada plānošanā, izvērtējot esošo situāciju un izaugsmes iespējas tūrisma jomā. Katra ideja var būt būtiska kādā konkrētā brīdī un veicināt gan Salacgrīvas novada atpazīstamību, gan ekonomisko izaugsmi, gan arī vietējo iedzīvotāju labklājību.

Lasīt vairāk →

Izmaiņas Salacgrīvas novada attīstības programmas gaitā

Kā jau iepriekš tika ziņots Salacgrīvas novada dome izstrādā vidēja termiņa plānošanas dokumentu – attīstības programmu. Ar 2012.gada 19.decembra Salacgrīvas novada domes lēmumu „Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2011. gada 16. novembra lēmumā Nr.630 „Par Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013-2020, gadam vadības grupas izveidošanu un darba uzdevumu apstiprināšanu”” (sēdes protokols Nr.16, 2.§) ir mainīts Salacgrīvas novada attīstības programmas izstrādes termiņi, vadības grupas sastāvs, kā arī plānotais darbības termiņš no 2014.- 2020.gadam.

Lēmums par grozījumiem attīstības programmas izstrādē

Attīstības programmas izstrādes grafiks

Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2038.gadam

2012.gada 19.decembrī ar Salacgrīvas novada domes lēmumu „Par Salacgrīvas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2014.-2038.gadam izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.16; 1.§) ir uzsākts darbs pie Salacgrīvas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2014.-2038.gadam izstrādes, ir apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa attīstības plānošanas un Salacgrīvas novada domes politikas dokuments un to izstrādi paredz Latvijas Republikas likumdošana.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzdevums ir definēt Salacgrīvas novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, ilgtermiņa attīstības prioritātes, stratēģiskos mērķus un telpiskās attīstības perspektīvu.

Lēmums par stratēģijas izstrādes uzsākšanu

Stratēģijas izstrādes grafiks

28.11.2011 13:16

Salacgrīvas novada attīstības programmas 2013-2020.gadam vadības grupas izveidošana un darba uzdevumi

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Reģionālās attīstības likuma 13.pantu un Salacgrīvas novada domes 2009. gada 19. augusta lēmumu Nr.119 „Par Salacgrīvas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu”, saskaņā ar 2011.gada 9.novembra Attīstības komitejas atzinumu, Salacgrīvas novada dome NOLEMJ:

Lasīt vairāk →

  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031