23. jūlijs, 2024, Otrdiena

Magda, Magone, Mērija, Magdalēna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada plānošanas dokumentu izstrāde

29.05.2014 08:40

Kā jau iepriekš esam informējuši šobrīd notiek Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2038.gadam un Salacgrīvas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrāde. Šiem dokumentiem ir stratēģiska nozīme turpmākā novada attīstībā - pašvaldības budžeta plānošanā, infrastruktūras plānošanā, finanšu resursu piesaistei dažādu projektu īstenošanā. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Attīstības programmai tiek izstrādāts arī Vides pārskats, kurā atspoguļo esošo vides stāvokli un iespējamos riskus plānošanas dokumentos minēto rīcību īstenošanas gadījumā. Šeit gan nepieciešams minēt, ka gan Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, gan Attīstības programma ir vērsta uz ilgtspējīgu teritorijas attīstību, sabiedrības labklājības celšanu un pārdomātu vides apsaimniekošanu.

Līdz šim sabiedrības viedokļu izzināšanai esam rīkojuši darba grupas par tēmām, kas saistītas ar tūrismu, ekonomisko vidi, resursu izmantošanu, sociālo vidi, veselības jautājumiem, pārvaldi, pašpārvaldi, izglītību, kultūru, sportu. Iedzīvotāji ir bijuši aktīvi aizpildot aptaujas anketas, kurās snieguši savu vērtējumi par esošo situāciju novadā, kā arī vēlamo redzējumu Salacgrīvas novada turpmākai attīstībai. Kopumā saņēmām 331 aptaujas anketu (sniegto atbilžu atspoguļojums būs redzams sējumā par sabiedrības iesaisti plānošanas dokumentu izstrādē), kas tiek ņemtas vērā izstrādājot Salacgrīvas novada plānošanas dokumentus. Lai sasniegtu lielāku aptaujājamo personu skaitu anketas bija pieejamas Salacgrīvas novada iestādēs gan drukātā veidā, gan publicētas Salacgrīvas novada avīzē „Salacgrīvas novada ziņas”, interneta vietnē www.salacgriva.lv, ar izglītības iestāžu starpniecību anketas tika izplatītas audzēkņu vecākiem. Liepupes vidusskola projektu nedēļas ietvaros iesaistījās Salacgrīvas novada plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot priekšlikumus teritorijas sakārtošanai, satiksmes drošības uzlabošanai Liepupes pagastā. Ar priekšlikumiem Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei piedalījušies Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu studenti profesora R. Ernšteina vadībā.

Uzsākot Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādi Salacgrīvas novada dome konsultējās ar Vides pārraudzības valsts biroju par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Salacgrīvas novada attīstības programmai. Pēcāk no Vides pārraudzības valsts biroja tika saņemts Lēmums Nr.28 Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu. Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Vides pārraudzības valsts birojs, saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.3pantā noteikto, izvērtēja Salacgrīvas novada domes 2013.gada 2.maija vēstuli Nr.3-11/347 un tai pievienoto iesniegumu par plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu. Ņemot vērā pašvaldības iesniegto informāciju, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 pantā noteiktos stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas un lietderības apsvērumus, Vides pārraudzības valsts birojs secina, ka Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Salacgrīvas novada attīstības programma attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta trešajā daļā minētajiem plānošanas dokumentiem, kuram jāveic stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.

Ikvienam Salacgrīvas novada iedzīvotājam, uzņēmējam un viesim vēl ir iespēja sniegt savu viedokli par to kādu Salacgrīvas novadu vēlētos redzēt pēc 25 gadiem, kā arī to, kas būtu darāms ekonomiskās aktivitātes, sabiedrības labklājības un vides aizsardzības uzlabošanai jau tuvākajā laika posmā!

Priekšlikumus varat sniegt tos sūtot uz e-pastu: vineta.kruze@salacgriva.lv, zvanot uz tel.: 64071997, sūtot uz adresi: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV – 4033.

VPVB Lēmums par SIVN

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031