18. janvāris, 2021, Pirmdiena

Antis, Antons, Antonijs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

23.12.2020 12:40

Aktualizēts Investīciju plāns 2020.-2021.

2020.gada 16.decembrī ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.485 " Par grozījumiem Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānā 2020.-2021.gadam " (protokols Nr.16; 33.§) ir aktualizēts Salacgrīvas novada attīstības programmas Investīciju plāns.
Aicinām iepazīties ar aktualizētajiem plānošanas dokumentiem Salacgrīvas novada domes interneta vietnē http://www.salacgriva.lv sadaļā „Teritorijas plānošana” vai Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā tās darba laikā.

Lasīt vairāk →

17.12.2020 12:06

Aktualizēts Investīciju plāns 2020.-2021.

2020.gada 25.septembrī ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.372 " Par grozījumiem Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānā 2020.-2021.gadam " (protokols Nr.13; 1.§) ir aktualizēts Salacgrīvas novada attīstības programmas Investīciju plāns. 

Lasīt vairāk →

11.12.2020 14:07

Paziņojums par lokālplānojuma "Buras" uzsākšanu

Salacgrīvas novada dome 2020. gada 19.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 292 “Par lokālplānojuma “Buras” izstrādes uzsākšanu Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66600070126”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir teritorijas plānojuma apbūves noteikumu izmaiņas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66600070126.

Lasīt vairāk →

11.12.2020 12:47

Paziņojums par lokālplānojuma “Vecsalaca” uzsākšanu

Salacgrīvas novada dome 2020. gada 19.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 291 “Par lokālplānojuma “Vecsalaca” uzsākšanu Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir funkcionālā zonējuma maiņa zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66720040371.

Lasīt vairāk →

11.12.2020 12:42

Paziņojums par lokālplānojuma "Pilskalns" uzsākšanu

Salacgrīvas novada dome 2020. gada 19.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 290 “Par lokālplānojuma “Liepupes pilskalns” uzsākšanu Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir funkcionālā zonējuma maiņa zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66600080140.

Lasīt vairāk →

25.11.2020 10:40

Paziņojums par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 5.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

2020.gada 19.novembra Salacgrīvas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.414 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 5.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Ar Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.novembra sēdes lēmumu Nr.414 tiek noteikts, ka Teritorijas plānojuma papildinātās redakcijas (5.0) publiskā apspriešana ir uzsākama 6 darba dienu laikā pēc valstī noteiktā publisko pasākumu aizliegumu atcelšanas. Publiskās apspriešanas periods un norises vieta tiks precizēta.

Lasīt vairāk →

17.06.2020 09:43

Paziņojums par Salacgrīvas novada domes saistošo noteikumu Nr.4 atcelšanu.

Salacgrīvas novada dome 15.06.2020. ārkārtas sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr.218 " Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” atcelšanu un Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pilnveidošanu " (protokols Nr.7; 1.§) un izdevusi saistošos noteikumus Nr.9 "Par Salacgrīvas novada domes 2020.gada 18.februāra saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu".

Lasīt vairāk →

29.05.2020 11:55

Aktualizēts Rīcības un Investīciju plāns 2020.-2021.

2020.gada 20.maijā ar Salacgrīvas novada domes lēmumu Nr.175 "Par aktualizētā Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Rīcības plāna 2020.-2021.gadam un Investīciju plāna 2020.-2021.gadam apstiprināšanu" (protokols Nr.6; 3.§) ir aktualizēti divi nozīmīgi plānošanas dokumenti - Salacgrīvas novada attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāns. 

Lasīt vairāk →

27.02.2020 12:51

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS par stratēģiskā ietekmes uz vides novērtējuma iekļaušanu

Salacgrīvas novada teritorijas plānojumā līdz 2030.gadam

Salacgrīvas novada dome informē, ka ar Domes 2020.gada 19.februāra lēmumu Nr.38. “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu” apstiprināts Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Lasīt vairāk →

24.02.2020 15:43

Apstiprināts Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam

Ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 11.decembra sēdes lēmumu Nr.496 uzsākta Teritorijas plānojuma papildinātās redakcijas (4.0) publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana notika no 2019.gada 27.decembra līdz 2020.gada 17.janvārim. Tās laikā saņemti 17 atzinumi no institūcijām un 11 iesniegumi no iedzīvotājiem.

Pēc publiskās apspriešanas noslēgšanās, 10.02.2020. 10:00 Salacgrīvas novada domes apspriežu zālē tika organizēta sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme.

Lasīt vairāk →

21.02.2020 14:13

SNTP2030 4.0 redakcijas apspriešanas laikā saņemto atzinumu un priekšlikumu izvērtēšana

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 11.decembra lēmumu Nr.496 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pilnveidotās redakcijas (3.1.) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (sēdes protokols Nr.15; 3.§), teritorijas plānojums tika nodots sabiedriskajai apspriešanai. Apspriešana tika organizēta laika posmā no 2019.gada 27.decembra līdz 17.janvārim. 

Lasīt vairāk →

07.02.2020 09:59

Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto institūciju atzinumu un iedzīvotāju priekšlikumu izskatīšanas sanāksme

2020.gada 10.februārī 10:00 Salacgrīvas novada domes Apspriežu zālē notiks Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pilnveidotās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto institūciju atzinumu un iedzīvotāju priekšlikumu izskatīšanas sanāksme. Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam atkārtoti papildinātā redakcija tika nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai laika posmā no 2019.gada 27.decembra līdz 17.janvārim.

20.12.2019 10:34

SNTP2030 4.0 redakcijas sabiedriskā apspriešana

Ir sagatavota Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam (SNTP2030) 4.0 redakcija, kas ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 11.decembra lēmumu Nr.496 nodota publiskajai apspriešanai. Publiskā apspriešana norisināsies laika posmā no 2019.gada 27.decembra līdz 2020.gada 17.janvārim.

Lasīt vairāk →

20.12.2019 08:40

Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas nodošana atkārtotai papildināšanai

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija lēmumu Nr.289 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas un vides pārskata papildinātās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (sēdes protokols Nr.9; 16.§), tika organizēta SNTP2030 sabiedriskā apspriešana. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokolu, kā arī SNTP2030 izstrādes vadītāja 6.decembra ziņojumu par nepieciešamajām izmaiņām, kas iekļaujamas pilnveidotajā redakcijā.

Lasīt vairāk →

27.08.2019 12:26

Teritorijas plānojuma iesniegumu izskatīšanas sanāksme

2019.gada 29.augustā 11:00 Salacgrīvas novada domes Apspriežu zālē notiks Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam atkārtoti papildinātās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto institūciju atzinumu un iedzīvotāju priekšlikumu izskatīšanas sanāksme. Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam atkārtoti papildinātā redakcija tika nodota publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai laika posmā no 2019.gada 27.jūlija līdz 17.augustam.

26.07.2019 13:16

Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 3.0 redakcijas sabiedriskā apspriešana

Ir sagatavota Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 3.0 redakcija, kas ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija lēmumu Nr.289 nodota publiskajai apspriešanai.

Šajā laika posmā aicinām iepazīties ar SNTP2030 saturu, kas pieejams:

  • vietnes ĢeoLatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite uz SNTP2030 dokumentiem ir https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15344)
  • Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā “Teritorijas plānošana”
  • Salacgrīvas novada domes ēkā Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.

Lasīt vairāk →

22.07.2019 16:10

Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas nodošana atkārtotai papildināšanai

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija lēmumu Nr.288 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam un vides pārskata papildinātās redakcijas nodošanu pilnveidošanai” nolemts atkārtoti pilnveidot Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildināto redakciju un tā vides pārskata projektu atbilstoši 2019.gada 5.jūlija sanāksmes protokolam par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem, institūciju atzinumiem un Salacgrīvas novada domes izstrādes vadītāja ziņojumam.

 

Lasīt vairāk →

22.07.2019 14:45

Kopsavilkums par teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Salacgrīvas novada dome informē, ka Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam (turpmāk tekstā – SNTP2030) un vides pārskata papildināto redakciju sabiedriskās apspriešanas notika no 2019.gada 31.maija līdz 2019. gada 21.jūnijam.

Interesentiem bija iespēja iepazīties ar teritorijas plānojuma un vides pārskata materiāliem izdrukātā veidā:

1.Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvas novada domē;

2.Ainažos, Parka ielā 16, Ainažu pilsētas pārvaldē;

3.Liepupē, “Mežgravas”, Liepupes pag., Liepupes pagasta pārvaldē.

Lasīt vairāk →

26.06.2019 14:48

Teritorijas plānojuma iesniegumu izskatīšanas sanāksme

2019.gada 5.jūlijā 11:00 Salacgrīvas novada domes Apspriežu zālē notiks Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam un vides pārskata papildinātās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto institūciju atzinumu un iedzīvotāju priekšlikumu izskatīšanas sanāksme. 

Lasīt vairāk →

30.05.2019 11:02

Teritorijas plānojuma apspriešana

Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pilnveidotās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Ir sagatavota Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam un vides pārskata (turpmāk – SNTP2030) pilnveidotā redakcija, kas ar Salacgrīvas novada domes 22.maija lēmumu Nr.201 nodota publiskajai apspriešanai laika posmā no 2019.gada 31.maija līdz 21.jūnijam.

Lasīt vairāk →

    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031