23. jūlijs, 2024, Otrdiena

Magda, Magone, Mērija, Magdalēna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

03.01.2017 12:49

Informācija pašpatēriņa zvejniekiem

Informācija pašpatēriņa zvejniekiem par izsolē iegūtajiem zivju tīkliem 2016.gada 28.decembrī Salacgrīvas novada domes sēdē ar lēmumu Nr.469 “Par rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles rezultātu apstiprināšanu”.

Lasīt vairāk →

14.12.2016 07:55

Paziņojums pašpatēriņa zvejniekiem

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod slēgtā izsolē ar augšupejošu soli: 45 (četrdesmit pieci) „zivju tīkls”, līdz 50 m (piekrastes ūdeņos izmantošanai tikai pašpatēriņa zvejā), Zvejas tiesību lietošanas termiņš- ne ilgāk kā uz 1 gadu t.i. 2016.gada 31.decembrim

Lasīt vairāk →

22.11.2016 06:22

Komerciālās zvejas nomas tiesības

Salacgrīvas novada dome rīko rūpnieciskās zvejas – komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgto izsoli:

Izsoles objekts

4.1. Komerciālās zvejas nomas tiesības uz šādiem zvejas rīkiem:

Lasīt vairāk →

24.10.2013 06:38

Lauku atbalsta dienests uzsācis ES platību maksājumu avansu izmaksu

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šā gada 22. oktobra uzsācis platību maksājumu avansu izmaksu lauksaimniekiem. Uzsākta pakāpeniska vienotā platību maksājuma (VPM) avansa izmaksa lauksaimniekiem līdz 50% apmērā, bet avansa maksājums lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas (MLA) - līdz 70% apmērā.

Lasīt vairāk →

15.10.2013 05:44

Informācija zvejniekiem

Privātpersonām iesniegumus pašpatēriņa zvejai Rīgas jūras līča piekrastē 2014.gadam lūdzam iesniegt Salacgrīvas novada domē līdz 2013.gada 15.novembrim. 

Juridiskajām personām jāiesniedz iesniegums, ja plānotas izmaiņas zvejas rīku izmantošanā. Papildus var pieprasīt tikai zvejas rīkus, kas ir brīvi pieejami. (Zivju murdi, Zivju āķi, Lucīšu murdi)

17.06.2013 06:21

Lauku atbalsta dienests vērš uzmanību

Lauku atbalsta dienests vērš uzmanību, ka 2013. gada platību maksājumu sezonā rūpīgi tiks vērtēts vai persona, kas piesaka lauksaimniecības zemi ES platību maksājumiem, ir faktiskais zemes apsaimniekotājs. Pēdējā laikā arvien aktuālāks kļūst jautājums par ES un Latvijas līdzfinansēto platību maksājumu piešķiršanas juridisko pusi, gadījumos, kad uz platību maksājumiem piesakās zemes īpašnieks, nevis faktiskais apsaimniekotājs. Bieži vien noslēgtajos nomas līgumos ir atruna par tiesībām platību maksājumus saņemt īpašniekam, kas ir pretrunā ar ES normatīvajiem aktiem.

Lasīt vairāk →

10.04.2013 07:13

Lauku atbalsta dienests uzsāk iesniegumu pieņemšanu platību maksājumiem 2013.gadam

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka šī gada 15.aprīlī sākas „Platību maksājumu iesniegumu 2013.gadā” pieņemšana. Lauksaimniekiem, kuri pirmo reizi vēlas pieteikties platību maksājumu saņemšanai, jāreģistrējas par LAD klientiem. To var izdarīt tās LAD reģionālās lauksamniecības pārvaldes (RLP) Klientu apkalpošanas un administratīvajā daļā, kuras teritorijā atrodas lielākā apsaimniekojamā lauksamniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platība. No 15.aprīļa RLP būs pieejamas iesniegumu veidlapas un „Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2013.gadā”. Savukārt lauku bloku kartes varēs saņemt tajā RLP, kurā 2012.gadā tika iesniegts platību maksājumu iesniegums.

Lasīt vairāk →

09.04.2013 07:49

Lauku atbalsta dienests informē, ka no 08.04.2013., izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu ir iespējams iesniegt „Platību maksājumu iesniegumu 2013.gadam” 2013./2014. gada Platību maksājumu sezonai.

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no 08.04.2013., izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS - https://eps.lad.gov.lv/login ), ir iespējams iesniegt „Platību maksājumu iesniegumu 2013.gadam”  2013./2014. gada Platību maksājumu sezonai.

Aizpildīts Iesniegums LAD jāiesniedz līdz 2013.gada 15.maijam. Iesniegumi tiks pieņemti līdz 10.jūnijam, taču piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu. Jebkādus  labojumus/papildinājumus iesniegtajam  Iesniegumam ir iespējams veikt EPSā līdz 10.jūnijam bez atbalsta apjoma samazinājuma.

Ar platību maksājumu saņemšanas nosacījumiem 2013. gadam varat  iepazīties šeit: http://www.lad.gov.lv/files/lad_info_materials_2013_final_web.pdf  

Ar pamācību, kā aizpildīt platību maksājumu iesniegumu EPS varat iepazīties šeit: http://www.lad.gov.lv/lv/elektroniska-pieteiksanas-sistema/ka-lietot-eps/

Ja vēlaties saņemt  apliecinājumu  par izaudzēto kultūru , ja tās tiek izmantotas biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā kurināmā izejvielu ražošanai, atbilstību ilgtspējas kritērijiem (IK)  2013. gadā, tad IK iesniegums 2013.gadam  ir jāiesniedz līdz 15.maijam, tikai izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Tas ir izdarāms uzreiz pēc Platību maksājumu iesnieguma 2013.gadam iesniegšanas, ja tas ir iesniegts izmantojot LAD EPS.

18.03.2013 12:26

Ziņa no VAAD:

Augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pagarināšna š.g.19. martā plkst 11.00 Jūras ielā 58, Limbažos. Lūdzu paziņojiet visiem zināmajiem interesentiem.Ja kāds nav nodevis foto, rēķinu, vai izlietoto AAL sarakstu, tie var ierasties pie Monikas 2.stāvā ātrāk , piemēram ~10 un to visu nokārtot. 

28.01.2013 10:45

Rūpnieciskās zvejas – komerciālās zvejas tiesību nomas Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos slēgtās izsoles nolikums

I. Vispārējā informācija par izsoli 

1. Izsoles pamatnoteikumi. 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā izsludināma un rīkojama slēgtā izsole komerciālās zvejas nomas tiesību Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos piešķiršanai.

1.2. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 11.panta sesto un septīto daļu un 7.panta sesto daļu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13., 33., 43. – 50.punktu. 

 

Lasīt vairāk →

26.11.2012 07:14

Lauku atbalsta dienests informē

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 2012.gada 30.novembrim notiek iesniegumu pieņemšana valsts atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai primāro lauksaimniecības produktu ražotājiem, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersantiem, kā arī atbalstam investīcijām materiālās bāzes pilnveidošanai pētījumu un laboratorisko analīžu veikšanai.

Lasīt vairāk →

21.05.2012 05:00

Par ciltsdarba maksājumiem:

Piensaimniecībā, saskaņā ar 17.01.2012. MK noteikumiem Nr.64 atbalsts tiks izmaksāts maija pēdējā nedēļā. Likmes ir atkarīgas no izslaukuma:

- Ls 67.50 par pārraudzības ganāmpulkā esošu piena šķirņu slaucamu govi ar izslaukumu no 5000-6999 kg
- Ls 77.50 par pārraudzības ganāmpulkā esošu piena šķirņu slaucamu govi ar izslaukumu vismaz 7000 kg

Tomēr būs neliels samazinājuma koeficients ~ 0,96, kas nozīmē ka par govi ar izslaukumu no 5000-6999 kg būs 64-65 Ls, bet par govi ar izslaukumu vismaz 7000 kg 74-75 Ls

Par pārraudzības ganāmpulkā esošo gaļas šķirnes tīršķirnes zīdītāj govi (MK noteikumi Nr.64) un Par pārraudzības ganāmpulkā esošo krustojuma gaļas šķirnes  zīdītāj govi (MK noteikumi Nr.64) zemniekiem izmaksas tiks veiktas septembra mēnesī, jo saskaņā ar MK noteikumiem organizācijai līdz 1.septembrim ir jāizsniedz LAD saraksti uz kura pamata tad arī tiek veiktas izmaksas.

10.04.2012 05:50

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka šī gada 10.aprīlī sākas „Platību maksājumu iesniegumu 2012.gadā" pieņemšana.

Tiem lauksaimniekiem, kuri pirmo reizi vēlas pieteikties platību maksājumu saņemšanai, jāreģistrējas kā Lauku atbalsta dienesta klientiem. To var izdarīt tās LAD reģionālās lauksamniecības pārvaldes (RLP) Klientu apkalpošanas daļā, kuras teritorijā atrodas lielākā apsaimniekojamā lauksamniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platība, vai jebkurā citā LAD Klientu apkalpošanas daļā.

Lasīt vairāk →

13.02.2012 08:47

JZK 23. Kongress Jelgava, LLU Ekonomikas fakultāte, Svētes ielā 18. 2012. gada 23. februāris

Infolapa Nr.5

LAD zinnesis

Lauku e-lapa

Dienas kārtība:

16:30 – Delegātu un viesu reģistrācija LLU Ekonomikas fakultātē;
17:00 – Kongresa atklāšana;
17:10 – Pārskats par padarīto:

Lasīt vairāk →

23.12.2011 10:01

LAD pirmo reizi platību maksājumu vēsturē jau 19.decembrī ir uzsācis VPM gala maksājumu izmaksu

Lauku atbalsta dienests (LAD) pirmo reizi platību maksājumu vēsturē jau 19.decembrī ir uzsācis vienotā platību maksājuma (VPM) gala maksājumu izmaksu. Tāpat tiks veikts gala maksājums atsevišķajam maksājumam par cukuru (ACM) un maksājumiem lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas (MLA).

Lasīt vairāk →

25.11.2011 06:41

Limbažu lauku konsultāciju birojs

Aktualitātes grāmatvedības un nodokļu likumdošanā. Vienkāršā grāmatvedība. Fizisko un juridisko personu uzkrājumu veidošana. Norises vieta: Jūras iela 58, Limbaži, LV 4001. Datums: 2.12.2011. Kontaktinformācija: Pierīgas konsultāciju biroja vadītāja Kristīne Ragaine t. 26307940, Limbažu konsultāciju biroja lopkopības speciāliste Ilga Karlsone - 29410197. Programma:

Lasīt vairāk →

31.10.2011 10:16

Sāks izmaksāt vienotā platību maksājuma, mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta un bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta avansus

Otrdien, 1. novembrī Lauku atbalsts dienests (LAD) sāks lauksaimniekiem izmaksāt vienotā platību maksājuma, mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta un bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta avansa maksājumus. „Kopumā vienotā platību maksājuma, mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta un bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta avansa maksājumos novembrī lauksaimnieki saņems 45,5 miljonus latu, kas ir ievērojams atbalsts lauksaimniecības nozarei.

Lasīt vairāk →

20.10.2011 06:16

Lauku atbalsta dienesta informācija par platību maksājumiem novembrī un decembrī

LAD šī gada novembrī uzsāks platību maksājumu avansu izmaksu lauksaimniekiem, kuri ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus. Vienotā platību maksājuma (VPM) provizoriskā likme 2011.gadā ir 53.50 LVL/ha. No 1.novembra  sāks izmaksāt VPM avansu līdz 50%. Pasākumā „Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas” (MLA) noteiktas šādas atbalsta likmes: LVL 17.73 par MLA 1.kategorijas 1 hektāru, LVL 28.37 par MLA 2.kategorijas 1 hektāru un LVL 41.14 par MLA 3.kategorijas 1 hektāru. Novembrī sāks maksāt MLA avansu līdz 50%.

Lasīt vairāk →

27.09.2011 05:08

Aicinājums zvejniekiem!

„Lūdzu iesniegt Salacgrīvas novada domē Zvejas rīku pieprasījumu 2012.gada sezonas zvejai  Rīgas jūras līča piekrastē līdz 2011.gada 30.oktobrim.”

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031