16. jūnijs, 2024, Svētdiena

Justīne, Juta

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

23.10.2019 10:12

Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļa informē, ka pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” un Salacgrīvas novada domes 2019. gada 21. augustā. izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 8 ”Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā”* un 2019. gada 18. septembrī izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.14 ”Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā”*, 2020. taksācijas gadā nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība būs sekojoša: 

2020. taksācijas gadā likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšanas termiņš ir 15. februāris. Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) maksāšanas paziņojumi centralizēti tiks sūtīti visiem NĪN maksātājiem uz viņu deklarēto vai norādīto pasta adresi, ne vēlāk kā līdz 28.02.2020., tādēļ NĪN maksātājus, kuri līdz šim datumam nav saņēmuši nodokļa maksāšanas paziņojumus, lūdzam interesēties darba laikā Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļā, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 108. kabinetā vai zvanot pa tālruņiem – 64071984 un 64023931. NĪN maksātājiem, kuri norādījuši savu e-pasta adresi, maksāšanas paziņojumi tiks nosūtīti uz norādīto e-pasta adresi. NĪN maksātājiem ir iespēja veikt savus maksājumus portālā www. e-pakalpojumi.lv, uz kuru var nokļūt, ielūkojoties Salacgrīvas novada pašvaldības mājas lapā.

Juridiskām personām saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 1(1) daļu,  ir pienākums mēneša laikā no NĪN maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi.

Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma prasībām. Ja īpašumu dāvina, pērk vai pārdod, zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt pēc tam, kad ir pilnībā nomaksāts NĪN par taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieka maiņa, un zemesgrāmatu nodaļa par to ir pārliecinājusies tiešsaistes datu pārraides režīmā.

Nekustamā īpašuma īpašnieks ir atbildīgs par NĪN savlaicīgu nomaksu. NĪN maksājams reizi ceturksnī- ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15 augustā un 15. novembrī. NĪN var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā līdz pirmajam maksāšanas termiņam. Maksājumus var veikt jebkurā bankā, arī ar Internetbankas starpniecību. Iespējams maksājumus veikt arī Salacgrīvas novada domē ar maksājuma karti elektroniskā veidā, Liepupes pagasta pārvaldē ar maksājuma karti vai skaidrā naudā un Ainažu pilsētas pārvaldē ar maksājuma karti vai skaidrā naudā.

Salacgrīvas novada domes norēķinu konti:
SEB banka – kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013013130848;
A/s Citadele banka, kods PARXLV22, konts LV10 PARX 0002241210033;
A/s Luminor Banka, kods RIKOLV2X, konts LV77 RIKO 0002013118289;
A/s Swedbanka, kods HABALV22, konts LV18 HABA 0551012205203;
Salacgrīvas novada domes reģistrācijas Nr. 90000059796

Vienlaikus atgādinām, ka maksājot NĪN, nepieciešams norādīt personīgo kontu (zeme; ēkas) numurus vai maksāšanas paziņojuma Nr., kas redzams nodokļa maksāšanas paziņojuma labajā augšējā pusē.
Tas nepieciešams, lai novērstu pārpratumus par kādu īpašumu NĪN tiek maksāts.

* Iepriekš minētie 21.08.2019. Saistošie noteikumi Nr.8 un 18.09.2019. Saistošie noteikumi Nr. 14 publicēti Salacgrīvas novada domes mājaslapā sadaļā Dokumenti.

Valda Neimane
Nekustamā īpašuma nodokļa speciāliste

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930