19. septembris, 2021, Svētdiena

Verners, Muntis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par teritoriju uzturēšanu

09.09.2021 09:36

Par teritoriju uzturēšanu

Šobrīd Salacgrīvas administratīvajā teritorijā spēkā ir Salacgrīvas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11 “Par Salacgrīvas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”, kuri nosaka kārtību, kādā kopjama Salacgrīvas novada administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves.

Šo noteikumu II nodaļa nosaka nekustamo īpašumu un tiem pieguļošo teritoriju uzturēšanas un kopšanas kārtību:

- Nekustamā īpašuma un tam piegulošo teritoriju uzturēšanu un kopšanu nodrošina nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

- Noteikumos minētās personas nodrošina:

- Namu teritorijā– teritorijas sakopšanu, regulāru zālienu nopļaušanu, apstādījumu uzturēšanu; 

- nekustamā īpašuma piegulošās teritorijas kopšanu: regulāru zālienu pļaušanu līdz 10 metriem, mērot no zemes gabala līdz brauktuves malai, neieskaitot ietvi un veloceliņus;

- nekustamā īpašuma piegulošās teritorijas ietvju tīrīšanu, nepieļaujot atkritumu (tajā skaitā bioloģiski noārdāmo – nokritušo koku lapu un zaru) uzkrāšanos, grāvju un caurteku uzkopšanu, nepieļaujot grāvju un caurteku aizsērēšanu;

- daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas ietvju, celiņu un piebraucamo ceļu, ja nepieciešams, arī citu teritoriju attīrīšana no sniega un ledus, parādoties apledojumam – pretslīdes materiālu kaisīšana uz ietvēm, celiņiem un piebraucamajiem ceļiem katru dienu līdz plkst. 08.00.

Apsekojot pašvaldības ielas un autoceļus Salacgrīvas administrācijas Ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists Kristaps Ēdolfs bieži konstatē, ka saistošie noteikumi ne vienmēr tiek ievēroti.

Tas nozīmē ka ir daļa iedzīvotāju, kuri pilda saistošos noteikumus un nopļauj zāli līdz brauktuves malai, tai skaitā arī grāvī, kā tas ir noteikts saistošajos noteikumos un ir daļa kura šos saistošos noteikumus neievēro. Veicot pļaušanas darbu zemju īpašnieki ne tikai uztur kārtībā īpašumam pieguļošo teritoriju, bet arī nepieļauj caurteku aizsērēšanos. Tas ir ļoti būtiski, jo novārtā atstātas, aizaugušas vai aizsērējušas caurtekas noved pie teritoriju applūšanas un tad pašvaldībai ir jātērē budžeta līdzekļi šo teritoriju sakārtošanai.

Ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists ir pārliecināts, ka labot cilvēku neizdarības uz nodokļu maksātāju rēķina ir negodīgi attiecībā pret tiem, kuri rūpējas par saviem īpašumiem.

Kristaps Ēdolfs aicina iedzīvotājus ievērot saistošos noteikumus un turēt kārtībā savus īpašumus, tiem pieguļošās teritorijas, grāvjus un caurtekas. Lai uzlabotu esošo situāciju Ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists apsekošanas brīdī, konstatējot atkāpes no normas par to informē pašvaldības kārtībnieces, nākotnē tā būs Limbažu pašvaldības policija, kas savukārt informāciju nodod pašvaldības administratīvajai komisijai, kura izvērtē kā panākt saistošo noteikumu izpildi pilnā apmērā.

Šobrīd noteiktais sods par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu ir brīdinājums vai naudas sods fiziskajām personām līdz 14 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām līdz 28 naudas soda vienībām. (Viena naudas soda vienība ir 5 euro)

Ilga Tiesnese

  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930