04. decembris, 2023, Pirmdiena

Baiba, Barba, Barbara

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Projektā sasniegtie mērķi

20.08.2021 12:00

Projektā sasniegtie mērķi

Projekts Coast4us (piekraste mums) pievienoja jaunus datus un rīkus pašvaldību teritorijas plānošanas praksei. Projektā izstrādātie tiešsaistes ĢIS plānošanas portāli dod iespēju plānošanas iestādēm koplietot un atjaunināt plānošanas procesa datus. Tas atvieglo pārvaldības iespēju analīzi. Veidojot plānus, ņem vērā svarīgus ekosistēmas pakalpojumus un dabas vērtības, padarot iespējamu ilgtspējīgu attīstību. 

Coast4us izstrādātie jaunie dati un vizualizācijas metodes palīdz kopienām labāk izprast un novērtēt, kā dažādas attīstības stratēģijas ietekmēs viņu teritoriju. Zināšanu nodošana starp projekta partneriem par datu avotiem, ĢIS slāņiem, vērtībām un datu un rīku izmantošanu ir radījusi labāku izpratni par dažādām pieejām, kas var uzlabot ilgtspējīgu un holistisku plānošanu. Piemēri jauniem ĢIS slāņiem un datiem, kas iegūti mūsu izmēģinājuma apgabalos, ir kultūrvēsturiskas ēkas, plūdu apgabali, infrastruktūra, sociālekonomiskā analīze, vietējie ūdens apsaimniekošanas plāni, zemūdens veģetācija, zivju reprodukcija, ūdens kvalitāte, ekosistēmu pakalpojumi un tas, kā cilvēki pārvietojas pa apgabali. Projektā tika apspriesti ilgtspējīgi risinājumi problēmām, kas ietekmē piekrastes teritorijas vērtības, izmantojot līdzdalības un plānošanas procesus, izmantojot holistisku pieeju un apvienojot tehniskos instrumentus.

Galvenie rezultāti ir astoņi ilgtspējīgas attīstības plāni no astoņu pašvaldību, izmēģinājuma teritorijās. Šajās teritorijās ir pārbaudītas dažādas metodes un rīki, lai kartētu dažādas sociālās, ekonomiskās, kultūras un ekoloģiskās vērtības, aktivizētu iedzīvotājus un palielinātu vietējo līdzdalību apgabalos ar pretrunīgām interesēm. Šī iekļaujošākā metode kopā ar sniegtajām papildu zināšanām un datiem padarīja iespējamu holistisku un proaktīvu plānošanas procesu.

Galvenie rezultāti un plašāka informācija par projektu atrodama: www.coast4us.com.

 

 

The Coast4us project added new data and tools to the municipalities’ spatial planning practices. Online GIS planning portals developed in the project make it possible for planning authorities to share and update data for the planning process. This makes it easier to analyse management options and consider important ecosystem services and nature values when constructing plans, making sustainable development possible. The new data and visualization methods developed in Coast4us help communities better understand and evaluate how different development strategies will impact their area. Transfer of knowledge between the project partners of data sources, GIS layers, values, and the use of data and tools has created better understanding of different approaches that can improve sustainable and holistic planning. Examples of new GIS layers and data produced in our pilot areas are cultural historic buildings, flooding areas, infrastructure, socio-economic analysis, local water management plans, underwater vegetation, fish reproduction, water quality, ecosystem services, and how people move through the areas.

 

The project has discussed sustainable solutions for problems affecting values of coastal area through participatory and planning processes by using a holistic approach and combining technical tools. The main results are eight sustainable development plans by eight municipalities, pilot areas. In these areas, different methods and tools have been tested to map different social, economic, cultural and ecological values, to activate inhabitants and to increase local participation in areas with conflicting interests. This more inclusive method, together with additional knowledge and data provided, made a holistic and proactive planning process possible.

 

Main results and more information about the project can be found here, www.coast4us.com.

 

    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031