06. maijs, 2021, Ceturtdiena

Didzis, Gaidis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada domes sēde

19.04.2021 21:42

Salacgrīvas novada domes sēde

Salacgrīvas novada domes sēde, 2021.gada 21.aprīlī plkst. 15.00 Salacgrīvas novada domes kultūras centrā Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā. DARBA KĀRTĪBA:

1. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]
2. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..]

3. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izdošanu

4. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā
5. Par Limbažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
6. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījums Salacgrīvas novada domes 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr. 32 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības nodevām” apstiprināšanu
7. Par nekustamā īpašuma Vidzemes iela 31, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā sadali un atdalāmās zemes vienības nodošanu valstij
8. Par zemes vienību Uplejas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā atzīšanu par rezerves zemes fonda zemēm
9. Par pašvaldības piekrišanu īpašuma Blaumaņa ielā 8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā sadalīšanai, jaunu nekustamo īpašumu izveidošanai
10. Par pašvaldības piekrišanu īpašuma Salas ielā 19, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā sadalīšanai, jaunu nekustamo īpašumu izveidošanai
11. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu telpai Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Priežu ielā 1, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Miera iela 3A, Ainažos, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Vidzemes iela 22A, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
15. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.marta lēmumā Nr.98 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala “Anitas”, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu”
16. Par apbūvēta zemesgabala Anitas, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Krišjāņa iela 8, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā pārdošanu par brīvu cenu un atsavināšanas paziņojuma apstiprināšanu
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Valdemāra iela 33-1, Ainažos, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Valdemāra iela 33-3, Ainažos, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai
20. Par izsoles rīkošanu nedzīvojamai telpai Zītaru ielā 3, Korģenē, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, nosacītās nomas maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
21. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu zemes gabaliem Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Selgas iela 5B, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
23. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Krišjāņa iela 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un rakstiskas izsoles noteikumu apstiprināšanu
24. Par Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17. februāra lēmuma Nr.47 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lini, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nosacītās cenas un rakstiskas izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu
25. Par ceļa servitūta nodibināšanu Saules ielā 35, Tūjā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
26. Par īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli [..], Liepupē, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā
27. Par nedzīvojamās telpas daļas Valdemāra ielā 50, Ainažos, Salacgrīvas novadā iznomāšanu
28. Par 2017.gada 31.janvārī noslēgtā zemes nomas līguma Nr.8-2.1/32 pagarināšanu
29. Par 2013.gada 6.novembra zemes nomas līguma Nr. 8-2.1/281 pagarināšanu Grīvas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā
30. Par zemes gabala Apses, Ainažu pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
31. Par zemes iznomāšanu Krišjāņa Barona ielā 1, Ainažos un nomas līguma slēgšanu
32. Par daļu no pašvaldības zemes gabala Ezera ielā 11 un Mehanizācijas ielā 11, Liepupē, Rīgas ielā 7, Tūjā, Liepupes pagastā iznomāšanu un nomas līgumu slēgšanu
33. Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu zemes gabaliem Liepupes pagastā un Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā
34. Par nekustamā īpašuma Niedru iela 9, Vecsalacā, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā iznomāšanu un nomas līguma slēgšanu
35. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu pilnsabiedrībai “TACIS”
36. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas tiesību piešķiršanu iekšējos ūdeņos, Salacas upē, Nēģu tacī Nr.3
37. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 19.novembra lēmumā Nr.444 “Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”
38. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2020.gada 16.decembra lēmumā Nr.484 “Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”
39. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
40. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.februāra lēmumā Nr.79 “Par atbalsta piešķiršanu Salacgrīvas novada ģimenes ārstu praksēm”
41. Par naudas balvas piešķiršanu Salacgrīvas Mākslas skolas direktoram Imantam Klīdzējam par izcilu pedagoģisko darbību un nozīmīgu ieguldījumu kultūrizglītības attīstībā Salacgrīvas novadā un Latvijā
42. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2021.gada 20 .janvāra lēmumā Nr.28 “Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2021.gadā”
43. Par biedrības “Vecāki – Ainažu jaunatnei” projekta „Dziedi jūras maliņā!” līdzfinansēšanu
44. Par atbalstu dokumentālajai īsfilmai “MIER JŪS”
45. Par atbalstu TV raidījumam “Ar Kājām Pa Mājām”, lai iekļautu Salacgrīvu šajā raidījumā
46. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” nolikumā
47. Par Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu
48. Par projektu konkursa „Radīts Salacgrīvas novadā” nolikuma apstiprināšanu
49. Par konsolidētā Salacgrīvas novada pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu
50. Par grozījumiem Salacgrīvas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam Investīciju plānā 2020.-2021.gadam
51. Par galvojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Salacgrīvas ūdens” aizņēmuma saņemšanai projekta “Mikrofiltrācijas iekārtas uzstādīšana un niedru lauka rekonstrukcija Salacgrīvas pilsētas NAI” realizācijai
52. Par vidēja termiņa aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšana mājsaimniecībām Salacgrīvas novadā” īstenošanai
53. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Zvejnieku parka stadiona otrās kārtas pārbūve” īstenošanai
54. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” īstenošanai
55. Par vidēja termiņa aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” īstenošanai
56. Par investīciju projekta “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai valsts budžeta līdzfinansējuma saņemšanai
57. Par investīciju projekta “Sila ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” īstenošanas nosacījumiem
58. Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Autostāvlaukuma un gājēju celiņu izbūve Salacgrīvā” īstenošanai
59. Par saistošo noteikumu Nr. B–5 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2021.gada 17.marta saistošajos noteikumos Nr. B-4 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2021. gada budžetu”” apstiprināšanu

Informācija
Par SIA “Salacgrīvas ūdens” 2020.gada pārskatu

 

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

Andris Zunde – Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektors
Dita Lejniece – Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskajos jautājumos
Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes Finanšu nodaļas vadītāja
Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste -budžeta plānotāja
Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamo īpašumu speciāliste
Guna Paegle – Salacgrīvas novada domes zemes lietu speciāliste
Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte
Dana Buša – Salacgrīvas novada domes juriskonsulte
Dace Vilemsone – Pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītāja
Gunta Kristina-Tomsone – Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste
Elīna Lilenblate – Salacgrīvas novada jaunatnes un uzņēmējdarbības iniciatīvu centra “Bāka” uzņēmējdarbības konsultante
Vineta Krūze – Salacgrīvas novada domes attīstības un teritorijas plānotāja
Sarma Kacara – Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja
Kaspars Krūmiņš – SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis

     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31