06. augusts, 2020, Ceturtdiena

Aisma, Askolds

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Atbalsts skolas piederumu iegādei

24.07.2020 09:01

Atbalsts skolas piederumu iegādei

Salacgrīvas novada domes sociālais dienests atgādina, ka līdz š.g. 17.augustam Salacgrīvas novada domes sociālajā dienestā gaidām iesniegumus par iespēju saņemt atbalstu skolas piederumu iegādei, savukārt brīvpusdienu atbalstam iesniegumu var iesniegt līdz 31. augustam.

Iesniegumus vecāki var sociālajā dienestā iesniegt, kur tas ir ērtāk:

  • Smilšu ielā 9, Salacgrīvā
  • Ainažu pilsētas pārvaldē Parka ielā 16, Ainažos
  • Liepupes pagasta pārvaldē “Mežgravās”.

Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski uz e-pasta adrese soc.dienests@salacgriva.lv 

 

Kas var saņemt atbalstu ēdināšanai

Salacgrīvas novadā tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus (brīvpusdienas) ir Salacgrīvas novada vispārējās izglītības iestāžu skolēniem un audzēkņiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuras ir izvērtētas sociālajā dienestā un ir izsniegta izziņa, kas apliecina ģimenes statusu. Šajā gadījumā brīvpusdienas tiek piešķirtas uz izziņā noteikto laika periodu.

Brīvpusdienas var saņemt arī daudzbērnu ģimeņu bērni, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes novadā, kā arī apgūst valstī noteikto obligāto un vidējo izglītību Salacgrīvas novada izglītības iestādēs. Daudzbērnu ģimeņu vecākiem ģimenes ienākumu līmenis netiek vērtēts, lēmuma pieņemšanai sociālajā dienestā jābūt iesniegtam tikai iesniegumam.

Brīvpusdienas ir viens no veidiem, kā pašvaldība atbalsta trūcīgas, maznodrošinātas un daudzbērnu ģimenes. Lēmumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu Sociālais dienests pieņem desmit darba dienu laikā, kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. Iesniegums, ģimenes ienākumu apliecinoši dokumenti iesniedzami no 1. jūlija līdz 31. augustam, bet, lai ēdināšanas maksas atvieglojumus saņemtu otrajā mācību pusgadā, dokumenti iesniedzami līdz 31. decembrim. Ēdināšanas maksai piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētā skolā, saskaņā ar tās iesniegto rēķinu.

Kas var saņemt atbalstu mācību līdzekļu iegādei

Pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu, ir ģimenēm, kuras Salacgrīvas novada domes sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām un maznodrošinātām, un izsniedzis statusu apliecinošu izziņu, kā arī daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apgūst valstī noteikto obligāto un vidējo izglītību Salacgrīvas novada izglītības iestādēs. Atbalsts attiecas arī uz piecgadīgo un sešgadīgo apmācību programmas audzēkņiem pirmsskolā.

Pabalsts mācību piederumu iegādei netiek izmaksāts skaidrā naudā, bet tiek izsniegts kā speciāla dāvanu karte, kuras vērtība ģimeņu bērniem ar trūcīgo statusu ir 43 euro, maznodrošināto ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu bērniem 28 eiro par katru bērnu.

Lai saņemtu pabalstu mācību līdzekļu iegādei, sociālajā dienestā jāiesniedz: iesniegums, ģimenes ienākumus apliecinoši dokumenti, kā arī izziņa no specializētās mācību iestādes, kurā bērns mācās vai uzsāks mācības.

Pamatojoties tikai uz iesniegumu, neizvērtējot ģimenes ienākumus, pabalstu mācību piederumu iegādei piešķir novada daudzbērnu ģimenēm, kā arī par bērniem, kuri atrodas audžuģimenē vai aizbildnībā, par kuriem Salacgrīvas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu. Audžuģimeņu gadījumā tiek izmaksāts 40 euro pabalsts par katru bērnu, pabalstu pārskaitot audžuģimenes vai aizbildņa kontā.

Iesniegums un ģimenes (mājsaimniecības) ienākumus apliecinoši dokumenti tiek pieņemti līdz š.g. 17. augustam sociālajā dienestā gan Salacgrīvā, Liepupes pag. pārvaldē, kā arī Ainažu pilsētas pārvaldē, pirmdienās no 8:00-13:00 un 14:00-18:00. Liepupē papildus arī trešdienās no 8:30 - 13:00.

Aicinām ģimenes izvēlēties bērniem izglītības iestādes mūsu novadā. Ir protams gadījumi, kad bērnam ir jānodrošina specializēta skola (īpaši apstākļi, veselības stāvoklis) un šādas iespējas nav pieejamas pašvaldības teritorijā, tas ir īpaši skatāms jautājums, tomēr ikviens mūsu novada skolnieks ir ļoti gaidīts mūsu novada mācību iestādēs.

Speciālā dāvanu karte ir paredzēta kancelejas preču iegādei. Piederumus skolai aicinām iegādāties apgāda “Zvaigzne ABC” un SIA “Agate” veikalos Limbažos. Specializētā dāvanu karte ir izmantojama tikai vienā no veikaliem, kur, jūsuprāt, piedāvājums visvairāk atbilst Jūsu skolēna vajadzībām.

Lai piepildītu somas ar nepieciešamajām kancelejas precēm, Salacgrīvas novada pašvaldība budžetā katru gadu ieplāno līdzekļus aptuveni 7000 eiro apmērā, savukārt atbalsts ēdināšanai, kurš tiek nodrošināts novada bērniem, pēc spēkā esošajiem saistošiem noteikumiem, finansiālais atbalsts ir aptuveni 30 000 eiro. Brīvpusdienu mērķis ir ne tikai sniegt finansiālu atslogojumu bērnu vecākiem, bet nodrošināt izglītojamos ar kvalitātes prasībām atbilstošām un sabalansētām ēdienreizēm.

Sociālā dienesta vadītāja

Ilze Rubene