06. augusts, 2020, Ceturtdiena

Aisma, Askolds

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

SIA "Salacgrīvas ūdens" informē

16.07.2020 16:08

SIA

SIA “Salacgrīvas ūdens” šī gada 15. jūnijā uzsāka Salacgrīvas pilsētas decentralizēto kanalizācijas sistēmu - septiķu, notekūdeņu krājtvertņu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu reģistrāciju un apsekošanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju.

Apsekotas 32 decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašumos, kuriem piegulošajā ielā atrodas centralizētie kanalizācija cauruļvadi un, tātad, to īpašniekiem ir dotas visas iespējas izmantot centralizētās kanalizācijas pakalpojumus. Ir arī otra iespēja, ko var izmantot decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieki, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu – novadīt notekūdeņus hermētiskās krājtvertnēs un tās regulāri izvest, lai nepieļautu vides piesārņošanu ar notekūdeņiem.

Taču tā nenotiek! No 32 apsekotajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām tikai vienā īpašumā ir izbūvēta vietējā notekūdeņu attīrīšanas iekārta kas atbilst prasībām. Pārējās apsekotajās decentralizētās kanalizācijas sistēmas bija nehermētiskas krājtvertnes! Un tas nozīmē, ka notiek regulāra un apjomīga gruntsūdeņu piesārņošana! Skatoties vienpusēji, var apgalvot, ka katrs iedzīvotājs pats izvēlas, kādu ūdeni viņš lieto un pats atbild par savu veselību, taču nedrīkst ignorēt piesārņojumu, ko rada nehermētiskas kanalizācijas krājtvertnes. Šo krājtvertņu īpašnieki skaidroja, ka viņu kanalizācijas ūdeņi tiek uzkrāti bedrē un regulāri izvesti. Taču tā ir neizpratne par patieso situāciju. Vajadzētu padomāt – vai tiešām izvedam tikpat daudz, cik ūdens iztērējam? Cik lielai ir jābūt kanalizācijas krājtvertnei, lai tā spētu uzņemt ūdeni no vannas, dušas, tualetes, trauku mazgājamās un veļas mašīnas. Faktiski nehermētiskā krājtvertnē uzkrājas tikai biezumi – pārējais iefiltrējas gruntī. Ar gruntsūdeņiem piesārņojums no notekūdeņiem nokļūst gan kaimiņa ūdens akā, gan pilsētā esošajās novadgrāvjos, attiecīgi tālāk Salacā un Baltijas jūrā Šis fakts ir nozīmīgs sabiedrībai kopumā un nav katra personīgā darīšana.

Veicot pārrunas ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, daudzi teica „Mēs desmitiem gadu esam lietojuši savas lokālās kanalizācijas krājtvertnes un nekas ļauns nav noticis. Kāpēc gan tagad mums būtu jātērē nauda un jāpieslēdzas centralizētajai kanalizācijas sistēmai”. Te nu jāatzīst, ka šādā attieksme nav pareiza, tā rada riskus un negatīvi ietekmē apkārtējās vides stāvokli.

Pirmkārt, desmitiem gadu laikā gruntsūdeņi ir piesārņoti un par to liecina dažādas analīzes. Turklāt arī Salacgrīvā vairākās akās ir konstatēts bakteriālais piesārņojums, ko radījušas tieši noplūdes no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

Otrkārt, jāmin ekonomiskais pamatojums. Šobrīd ir sakārtoti normatīvie akti, kas nosaka, ka bez sodiem var tikt ekspluatētas tikai hermētiskas krājtvertnes, kas pēc apsekošanas rezultātiem mūsu pilsētā ir liels retums. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem ir jāņem vērā reģistrācijas apliecinājumā noteiktais krājtvertņu izvešanas biežums un jārēķinās ar lielām izmaksām par asenizācijas pakalpojumiem, jo krājtvertņu izvešana pārsvarā gadījumu ir jāveic vairākas reizes gadā. Tāpat būtiskus finansiālos ieguldījumus prasīs decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārbūve un to turpmākā apsaimniekošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem jārēķinās ar šādām prasībām:

  • ja tiek izmantota krājtvertne – tai jābūt hermētiskai, lai notekūdeņi neiesūcas gruntī un uzkrātie notekūdeņi regulāri jānodod asenizatoram;
  • ja tiek izmantots septiķis (vietās kur to pieļauj gruntsūdens līmenis un normatīvie akti) – tam jābūt nodrošinātām ar filtrācijas lauku, turklāt uzkrātie nosēdumi regulāri jānodod asenizatoram;
  • ja tiek izmantotas lokālās attīrīšanas iekārtas – jāskatās, lai tās tiek ekspluatētas atbilstoši ražotāja tehniskajai dokumentācijai un jāveic regulāra apkope (reizi gadā vai atbilstoši ražotāja nosacījumiem). Ja gadās avārija, pēc tās jāveic ārkārtas apkope. Par veikto apkopi jāinformē reģistra uzturētājs.

SIA “Salacgrīvas ūdens” aicina visus decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekus pārdomāt un izvērtēt, vai tomēr ilgtermiņā nebūtu izdevīgāk izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus. Varbūt tieši šobrīd ir īstais laiks, lai kopīgi ar SIA “Salacgrīvas ūdens” speciālistiem pārrunātu pievada izbūves iespējas un izbūvēt kanalizācijas pievadu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Pievada izbūvei būs nepieciešams vienreizējs finansiāls ieguldījums, taču turpmāk nebūs jāuztraucas par notekūdeņu savākšanas un novadīšanas jautājumiem, jo par to, atbilstoši prasībām, parūpēsies SIA “Salacgrīvas ūdens”.

SIA “Salacgrīvas ūdens” informē , ka turpinās decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekošanu gan Salacgrīvas un Ainažu pilsētās, gan pārējās novada apdzīvotajās vietās uz kurām attiecas Salacgrīvas novada domes saistošie noteikumi par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām. Informācija par noteikumiem neatbilstošajām sistēmām un asenizācijas līgumu neesamību tiks apkopota, un nodota Salacgrīvas novada domes kārtībniekiem , kuru kompetencē ir veikt darbības attiecībā uz šo saistošo noteikumu neievērošanu vai vides piesārņošanu.

Salacgrīvieši lepojas ar savu pilsētu, bet pilsēta nav tikai tās redzamā daļa – sakoptībai ir jābūt visos līmeņos, arī zem zemes. Tā ir mūsu kopēja vide, kas jāsaglabā pašu labklājībai un nākamajām paaudzēm.

SIA “Salacgrīvas ūdens” Kaspars Krūmiņš