23. jūlijs, 2024, Otrdiena

Magda, Magone, Mērija, Magdalēna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par nekustamā īpašuma nodokļa noteiktajām likmēm

25.10.2019 12:25

Par nekustamā īpašuma nodokļa noteiktajām likmēm

Salacgrīvas novada dome 2019. gada 21. augustā ir izdevusi Saistošos noteikumus Nr.8 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā ”, kas nosaka kārtību, kādā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk NĪN) likmes: 

1. NĪN likmi 0.2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro, 0.4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro un 0.6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro, piemēro dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai:

1.1.fizisko personu īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošiem objektiem, ja NĪN objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai personai. Pārējos gadījumos tiks piemērota NĪN likme 1.5% no objekta kadastrālās vērtības.
1.2. juridisko personu, individuālo komersantu, ārvalstu komersantu un to pārstāvniecību īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā esošiem objektiem, ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0:00 tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1.5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

2. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar NĪN likmi 3 procentu apmērā no lielākās (ēkas vai zemes) kadastrālās vērtības.

3. Neapstrādātajai lauksaimniecībā izmantojamai zemei NĪN likme noteikta 3 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Papildus aprēķins tikts veikts pēc Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes datu saņemšanas 2019.gada novembra mēnesī ar 2020. gada maksāšanas termiņiem.

4. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvdarbu termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar NĪN likmi 3 procentu apmērā , no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības.
Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma prasībām.
Ja īpašumu dāvina, pērk vai pārdod, zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt pēc tam, kad ir pilnībā nomaksāts NĪN par taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieka maiņa, un zemesgrāmatu nodaļa par to ir pārliecinājusies tiešsaistes datu pārraides režīmā.

Nekustamā īpašuma īpašnieks ir atbildīgs par NĪN savlaicīgu nomaksu. NĪN maksājams reizi ceturksnī- ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15 augustā un 15. novembrī. NĪN var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā līdz pirmajam maksāšanas termiņam. Maksājumus var veikt jebkurā bankā, arī ar Internetbankas starpniecību. Iespējams maksājumus veikt arī Salacgrīvas novada domē ar maksājuma karti elektroniskā veidā, Liepupes pagasta pārvaldē ar maksājuma karti vai skaidrā naudā un Ainažu pilsētas pārvaldē ar maksājuma karti vai skaidrā naudā.

Salacgrīvas novada domes norēķinu konti:
SEB banka – kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA001301313084 8;
A/s Citadele banka, kods PARXLV22, konts LV10PARX0002241210033;
A/s Luminor, kods RIKOLV2X, konts LV77RIKO0002013118289;
A/s Swedbanka, kods HABALV22,konts LV18HABA0551012205203;
Salacgrīvas novada domes reģistrācijas Nr. 90000059796
Vienlaikus atgādinām, ka maksājot NĪN, nepieciešams norādīt personīgo kontu (zeme; ēkas) numurus vai maksāšanas paziņojuma Nr., kas redzams nodokļa maksāšanas paziņojuma labajā augšējā pusē.

Tas nepieciešams, lai novērstu pārpratumus par kādu īpašumu NĪN tiek maksāts.
* Iepriekš minētie 21.08.2019. Saistošie noteikumi Nr.8 un 18.09.2019. Saistošie noteikumi Nr. 14 publicēti Salacgrīvas novada domes mājaslapā sadaļā Dokumenti.
Valda Neimane
Nekustamā īpašuma nodokļa speciāliste

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031