29. maijs, 2024, Trešdiena

Raivis, Raivo, Maksis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm

25.10.2019 09:21

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm

Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta pirmās daļas 12 punktu, nekustamā īpašuma nodokļa ( turpmāk-NĪN) summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 500 euro mājoklim, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tam piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto), kurai ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem.

Dati par daudzbērnu ģimenēm pašvaldības īpašumu programmā tiek ievietoti taksācijas gada sākumā automātiskā režīmā no Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA). Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no augstāk minēto bērnu, vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.

Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma prasībām.

Ja īpašumu dāvina, pērk vai pārdod, zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt pēc tam, kad ir pilnībā nomaksāts NĪN par taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieka maiņa, un zemesgrāmatu nodaļa par to ir pārliecinājusies tiešsaistes datu pārraides režīmā. 

 Nekustamā īpašuma īpašnieks ir atbildīgs par NĪN savlaicīgu nomaksu. NĪN maksājams reizi ceturksnī- ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15 augustā un 15. novembrī. NĪN var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā līdz pirmajam maksāšanas termiņam. Maksājumus var veikt jebkurā bankā, arī ar Internetbankas starpniecību. Iespējams maksājumus veikt arī Salacgrīvas novada domē ar maksājuma karti elektroniskā veidā, Liepupes pagasta pārvaldē ar maksājuma karti vai skaidrā naudā un Ainažu pilsētas pārvaldē ar maksājuma karti vai skaidrā naudā.

Salacgrīvas novada domes norēķinu konti:

SEB banka – kods UNLALV2X, konts LV71UNLA0013013130848;

A/s Citadele banka, kods PARXLV22, konts LV10PARX0002241210033;

A/s Luminor, kods RIKOLV2X, konts LV77RIKO0002013118289;

A/s Swedbanka, kods HABALV22,konts LV18HABA0551012205203;

Salacgrīvas novada domes reģistrācijas Nr. 90000059796

Vienlaikus atgādinām, ka maksājot NĪN, nepieciešams norādīt personīgo kontu (zeme; ēkas) numurus vai maksāšanas paziņojuma Nr., kas redzams nodokļa maksāšanas paziņojuma labajā augšējā pusē.

Tas nepieciešams, lai novērstu pārpratumus par kādu īpašumu NĪN tiek maksāts.

Iepriekš minētie 21.08.2019. Saistošie noteikumi Nr.8 un 18.09.2019. Saistošie noteikumi Nr. 14 publicēti Salacgrīvas novada domes mājaslapā sadaļā Dokumenti.

Valda Neimane Nekustamā īpašuma nodokļa speciāliste

  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031