30. septembris, 2023, Sestdiena

Menarda, Elma, Elna

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību

24.10.2019 11:52

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību

Salacgrīvas novada dome 2019. gada 18. septembrī ir izdevusi Saistošos noteikumus Nr.14 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā ”, kas nosaka kārtību, kādā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā tiks piemēroti atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk- NĪN) maksātāju kategorijām par viņu īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība: 

1. Maznodrošinātām personām (ģimenēm), kurām Salacgrīvas novada domes sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, attiecībā uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem NĪN objektiem un tiem piekritīgo zemi - 50 procentu apmērā no NĪN summas, par periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam;

2. Maznodrošinātām personām (ģimenēm), kurām Salacgrīvas novada domes sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, par to īpašumā esošo zemi - 50 procentu apmērā no NĪN summas, izņemot augstāk minētā likuma 3. panta 1.1 daļā minēto neapstrādāto lauksaimniecības zemi, par periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst maznodrošinātās personas statusam;

3. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kam noteikta invaliditāte, par to īpašumā esošo nekustamo īpašumu - 50 procentu apmērā no NĪN summas, izņemot augstāk minētā likuma 3. panta 1.1 daļā minēto neapstrādāto lauksaimniecības zemi.

4. NĪN atvieglojums iepriekš minētajām maksātāju kategorijām tiek piešķirts, ja atvieglojuma prasītājam Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder ne vairāk kā viens nekustamais īpašums un tā platība nepārsniedz platības, kas minētas saistošo noteikumu Nr.14 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā ” 5. punktā.

5. Pensionāriem, kuri taksācijas gada 1. janvārī ir sasnieguši 70 gadu vecumu, par viņu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu individuālo dzīvojamo māju un tās palīgēkām, dzīvokļa īpašumu un piekritīgo zemi platībā līdz 1 ha uz kuras atrodas šīs ēkas un dzīvokļa īpašums, kurā ir personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī un nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai vai iznomāts - 50 procentu apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas. Noteiktos atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, kas ir šo personu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā vismaz divus gadus, izņemot gadījumu, ja īpašuma vai valdījuma tiesības iegūtas, pieņemot mantojumu

6. Ņemot vērā NĪN maksātāju rakstveida iesniegumu, Finanšu nodaļa piešķir NĪN atvieglojumu nodokļu maksātājiem par zemi, uz kuras bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā reģistrēta fiziska vai juridiska persona veic bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu, - 50 % apmērā no NĪN summas. Ja bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanā tiek izmantota tikai daļa no zemes, nodokļa summa samazināma tikai šai zemes daļai.

7. Lai saņemtu NĪN atvieglojumu nodokļu maksātājiem par zemi, uz kuras bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā reģistrēta fiziska vai juridiska persona veic bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu kārtējam taksācijas gadam, nodokļu maksātājam jāiesniedz:
7.1. motivēts iesniegums par NĪN atvieglojuma piešķiršanu, norādot nekustamā īpašuma nosaukumu, kadastra numuru, zemes vienības apzīmējumu un platību, kas tiek izmantota bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanā;
7.2..bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāta kopija;
7.3.informācija par uzņēmuma darbību (sertificētā platība);
7.4.zemes nomas līguma kopija, ja zeme tiek iznomāta.

8. NĪN maksātājiem, nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru zeme tiek izmantota bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanai un kuri pretendē uz NĪN atvieglojuma saņemšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”, jāreģistrējas (ar savu bankas kodu karti, kodu kalkuratoru, smart ID vai tml.) Valsts ieņēmumu dienesta eds sistēmā kā de minimis atbalsta pretendentam, lai saņemtu atbalsta prasītāja identifikācijas numuru, kas tiek pievienots iesniegumam.

9. Iesnieguma veidlapa par NĪN atvieglojuma piešķiršanu par zemi uz kuras tiek veikta
bioloģiskās lauksaimniecības ražošana (atrodama Salacgrīvas novada domes mājaslapā sadaļā: Pakalpojumi- Finanšu nodaļa- Par nodokļu atlaidēm bioloģiskajiem lauksaimniekiem), un saskaņā ar saistošo noteikumu Nr. 14 ”Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā” 13. punktu, nodokļu maksātājam jāiesniedz pašvaldībā līdz pirmstaksācijas gada 30. novembrim.

Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma prasībām.
Ja īpašumu dāvina, pērk vai pārdod, zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt pēc tam, kad ir pilnībā nomaksāts NĪN par taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieka maiņa, un zemesgrāmatu nodaļa par to ir pārliecinājusies tiešsaistes datu pārraides režīmā.
Nekustamā īpašuma īpašnieks ir atbildīgs par NĪN savlaicīgu nomaksu. NĪN maksājams reizi ceturksnī- ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15 augustā un 15. novembrī. NĪN var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā līdz pirmajam maksāšanas termiņam. Maksājumus var veikt jebkurā bankā, arī ar Internetbankas starpniecību. Iespējams maksājumus veikt arī Salacgrīvas novada domē ar maksājuma karti elektroniskā veidā, Liepupes pagasta pārvaldē ar maksājuma karti vai skaidrā naudā un Ainažu pilsētas pārvaldē ar maksājuma karti vai skaidrā naudā.

Salacgrīvas novada domes norēķinu konti:
SEB banka – kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 00130131 3084 8;
A/s Citadele banka, kods PARXLV22, konts LV10 PARX 0002 2412 1003 3;
A/s Luminor Banka, kods RIKOLV2X, konts LV77 RIKO 0002013118289;
A/s Swedbanka, kods HABALV22,kontsLV18 HABA 0551012205203;
Salacgrīvas novada domes reģistrācijas Nr. 90000059796

Vienlaikus atgādinām, ka maksājot NĪN, nepieciešams norādīt personīgo kontu (zeme; ēkas) numurus vai maksāšanas paziņojuma Nr., kas redzams nodokļa maksāšanas paziņojuma labajā augšējā pusē.
Tas nepieciešams, lai novērstu pārpratumus par kādu īpašumu NĪN tiek maksāts.

* Iepriekš minētie 21.08.2019. Saistošie noteikumi Nr.8 un 18.09.2019. Saistošie noteikumi Nr. 14 publicēti Salacgrīvas novada domes mājaslapā sadaļā Dokumenti.
Valda Neimane
Nekustamā īpašuma nodokļa speciāliste

    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930