25. septembris, 2020, Piektdiena

Rauls, Rodrigo

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Par nekustamā īpašuma nodokli

09.01.2019 11:00

Par nekustamā īpašuma nodokli

Salacgrīvas novada dome informē, ka pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, 2019. taksācijas gadā nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība būs sekojoša:

1. 2019. taksācijas gadā likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktais nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšanas termiņš ir 15. februāris. Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) maksāšanas paziņojumi tiks sūtīti centralizēti visiem NĪN maksātājiem ne vēlāk kā līdz 28.02.2019., tādēļ NĪN maksātājiem, kuri līdz šim datumam nav saņēmuši nodokļa maksāšanas paziņojumus, lūdzam interesēties Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļā, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 108.kab vai zvanot pa tālruni – 64071984. Tos īpašniekus, kuru īpašums (-i) atrodas Liepupes pagastā, lūdzam interesēties personīgi ierodoties vai rakstiskā veidā ziņojot Liepupes pagasta pārvaldei, „Mežgravas , Liepupes pag., Salacgrīvas nov., LV - 4023, vai arī pa tālruni- 64023931. NĪN maksātājiem, kuri norādījuši savu e-pasta adresi, maksāšanas paziņojumi tiks nosūtīti uz norādīto e-pasta adresi. NĪN maksātājiem ir iespēja veikt savus maksājumus portālā www. e-pakalpojumi.lv, uz kuru var nokļūt, ielūkojoties Salacgrīvas novada pašvaldības mājas lapā.

2. Sākot ar 2014. gadu, pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta pirmās daļas 12 punktu, NĪN summa ir samazināma par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne vairāk par 500 euro mājoklim un tai piekritīgai zemei personai, kurai ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem(arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni), ja personai šajā objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no augstāk minēto bērnu, vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta.

3. Salacgrīvas novada dome 2018. gada 22. augustā ir izdevusi Saistošos noteikumus Nr. 12 „Par nekustamā īpašuma nodokli Salacgrīvas novadā ”, kas nosaka, ka:

3.1.Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā).

3.2. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar NĪN likmi 3 procentu apmērā no lielākās (ēkas vai zemes) kadastrālās vērtības.

3.3. Neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei NĪN likme noteikta 3 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Papildus aprēķins tikts veikts pēc Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes datu saņemšanas 2018.gada novembra mēnesī ar 2019. gada maksāšanas termiņiem.

3.4. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvdarbu termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar NĪN likmi 3 procentu apmērā , no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības.

4. Atgādinām, ka pamatojoties uz 2010.gada 17.februārī izdotajiem pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā” NĪN atvieglojumi tiek piešķirti sekojošām maksātāju kategorijām, ņemot vērā NĪN maksātāju rakstveida iesniegumu (atzinumu):

4.1. Maznodrošinātām personām (ģimenēm), kurām Salacgrīvas novada domes sociālais dienests ir piešķīris augstāk minēto statusu, par to īpašumā esošo zemi un ēkām- 50 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja NĪN atvieglojuma prasītājam Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā pieder ne vairāk kā viens nekustamais īpašums, kas nepārsniedz platību, kas noteikta augstāk minētajos Saistošajos noteikumos Nr.1, izņemot neapstrādāto lauksaimniecības zemi.

4.2. Trūcīgām personām (ģimenēm), kurām Salacgrīvas novada domes sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas personas statusu, par to īpašumā esošo zemi - 50 procentu apmērā

(par ēkām noteikts atvieglojums- 90 procentu apmērā likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantā) no nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja NĪN atvieglojuma prasītājam Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā pieder ne vairāk kā viens nekustamais īpašums- zeme, kas nepārsniedz platību, kas noteikta augstāk minētajos Saistošajos noteikumos Nr.1, izņemot neapstrādāto lauksaimniecības zemi.

4.3. Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem-invalīdiem par to īpašumā esošo nekustamo īpašumu- 50 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, izņemot neapstrādāto lauksaimniecības zemi.

5. Salacgrīvas novada dome 2015. gada 17. novembrī ir veikusi grozījumus 17.02.2010. Saistošos noteikumus Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Salacgrīvas novadā”, kas nosaka, ka:

5.1.Ņemot vērā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju rakstveida iesniegumu, Nekustamā īpašuma nodaļa piešķir NĪN maksātājiem, par zemi uz kuras bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā reģistrēta fiziska vai juridiska persona veic bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu , - 50 procentu apmērā no NĪN summas.

Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma prasībām.

Ja īpašumu dāvina vai atsavina, zemesgrāmatā īpašnieka maiņu var reģistrēt pēc tam, kad ir pilnībā nomaksāts NĪN par taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieka maiņa, un zemesgrāmatu nodaļa par to ir pārliecinājusies tiešsaistes datu pārraides režīmā.

Nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuri Salacgrīvas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā savā īpašumā ieguvuši nekustamos īpašumus, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, mēneša laikā no īpašumu iegūšanas brīža, lūdzam vērsties Salacgrīvas novada domes Nekustamā īpašuma nodaļā , līdzi ņemot darījuma aktu (pirkuma-pārdevuma līgums, dāvinājuma līgums, apliecība par tiesībām uz mantojumu, utt.) vai zemesgrāmatas apliecību, lai savlaicīgi varētu tikt veikta īpašnieku pārreģistrācija. Tos īpašniekus, kuru īpašums (-i) atrodas Liepupes pagastā, lūdzam par to informēt, personīgi ierodoties vai rakstiskā veidā ziņot Liepupes pagasta pārvaldei, „Mežgravas , Liepupes pag., Salacgrīvas nov., LV - 4023, vai arī pa tālruni- 6402393. Personīgi ierodoties pārvaldē, līdzi jāņem darījuma akts (pirkuma-pārdevuma līgums, dāvinājuma līgums, apliecība par tiesībām uz mantojumu, utt.) vai zemesgrāmatas apliecību, lai savlaicīgi varētu tikt veikta īpašnieku pārreģistrācija.

Nekustamā īpašuma īpašnieks ir atbildīgs par nekustamā īpašuma nodokļa (zemes nodokļa) savlaicīgu nomaksu. Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī- ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15 augustā un 15. novembrī. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā līdz pirmajam maksāšanas termiņam. Maksājumus var veikt jebkurā bankā, arī ar Internetbankas starpniecību. Iespējams maksājumus veikt arī Salacgrīvas novada domē ar maksājuma karti elektroniskā veidā, Liepupes pagasta pārvaldē ar maksājuma karti vai skaidrā naudā un Ainažu pilsētas pārvaldē ar maksājuma karti vai skaidrā naudā.

Salacgrīvas novada domes norēķinu konti:

SEB banka – kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 00130131 3084 8;

A/s Citadele banka, kods PARXLV22, konts LV10 PARX 0002 2412 1003 3;

A/s DnB Banka, kods RIKOLV2X, konts LV77 RIKO 0002013118289;

A/s Swedbanka, kods HABALV22,kontsLV18 HABA 0551012205203;

Salacgrīvas novada domes reģistrācijas Nr. 90000059796

Vienlaikus atgādinām, ka maksājot nekustamā īpašuma nodokli, nepieciešams norādīt personīgā konta numuru vai maksāšanas paziņojuma Nr., kas redzams nodokļa maksāšanas paziņojuma labajā augšējā pusē.

Tas nepieciešams, lai novērstu pārpratumus par kādu īpašumu nodoklis tiek maksāts.

Nekustamā īpašuma nodokļa speciāliste