12. augusts, 2020, Trešdiena

Klāra, Vizma

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas nodošana atkārtotai papildināšanai

20.12.2019 08:40

Saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija lēmumu Nr.289 “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas un vides pārskata papildinātās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (sēdes protokols Nr.9; 16.§), tika organizēta SNTP2030 sabiedriskā apspriešana. Salacgrīvas novada dome ir izskatījusi sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokolu, kā arī SNTP2030 izstrādes vadītāja 6.decembra ziņojumu par nepieciešamajām izmaiņām, kas iekļaujamas pilnveidotajā redakcijā.

Sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no 2019.gada 27.jūlija līdz 17.augustam. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika organizēta 12.augustā 11:00 Salacgrīvā, Jaunatnes iniciatīvu centra “Bāka” telpās. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalījās 8 dalībnieki. Sabiedriskās apspriešanas norises laikā tika pieprasīti atzinumi no institūcijām par sagatavoto SNTP2030 redakciju.

Pēc publiskās apspriešanas noslēgšanās, 29.08.2019. 11:00 Salacgrīvas novada domē tika organizēta sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme. Pēc publiskās apspriešanas noslēgšanās un pēc priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmes, 28.11.2019. 11:00 Salacgrīvas novada domē notika SNTP2030 izstrādes darba grupas sanāksme, kuras laikā tika identificētas nepilnības SNTP2030 3.0 redakcijas grafiskajā daļā.

Izvērtējot SNTP2030 atkārtoti papildinātās redakcijas (3.0) apspriešanas laikā saņemtos institūciju atzinumus un iesniegumus, kā arī SNTP2030 izstrādes darba grupas secinājumus, secināts, ka nepieciešams SNTP2030 nodot atkārtotai papildināšanai.

Tādēļ ar Salacgrīvas novada domes 11.decembra lēmumu Nr.495 nolemts pilnveidot SNTP2030 papildināto redakciju.

LĒMUMS Nr.495 Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam papildinātās redakcijas nodošanu pilnveidošanai