14. jūlijs, 2020, Otrdiena

Ritvars, Oskars, Anvars

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS par stratēģiskā ietekmes uz vides novērtējuma iekļaušanu

27.02.2020 12:51

Salacgrīvas novada teritorijas plānojumā līdz 2030.gadam

Salacgrīvas novada dome informē, ka ar Domes 2020.gada 19.februāra lēmumu Nr.38. “Par Salacgrīvas novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu” apstiprināts Salacgrīvas novada teritorijas plānojums līdz 2030.gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Informatīvais ziņojums sagatavots pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2020.gada 3.februārī sniegtajā atzinumā Nr.4-03/3 „Par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam Vides pārskatu” iekļautajām rekomendācijām un 23.03.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 27.punktu.

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS