13. augusts, 2020, Ceturtdiena

Velga, Elvīra, Rēzija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 3.0 redakcijas sabiedriskā apspriešana

26.07.2019 13:16

Ir sagatavota Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam 3.0 redakcija, kas ar Salacgrīvas novada domes 2019.gada 17.jūlija lēmumu Nr.289 nodota publiskajai apspriešanai.

Šajā laika posmā aicinām iepazīties ar SNTP2030 saturu, kas pieejams:

  • vietnes ĢeoLatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (saite uz SNTP2030 dokumentiem ir https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_15344)
  • Salacgrīvas novada pašvaldības mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā “Teritorijas plānošana”
  • Salacgrīvas novada domes ēkā Smilšu ielā 9, Salacgrīvā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme par SNTP2030 3.0 redakciju tiks organizēta 2019.gada 12.augustā Salacgrīvas Jaunatnes iniciatīvu centrā “BĀKA”, Sila ielā 2, Salacgrīvā, 11:00.

Rakstveida priekšlikumus par SNTP2030 3.0 redakciju aicinām iesniegt:

  • klātienē Salacgrīvas novada pašvaldībā darba laikā, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, LV-4033;
  • elektroniski uz e-pasta adresi dome@salacgriva.lv;
  • reģistrējoties un iesniedzot savu priekšlikumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) līdz 2019.gada 16.augustam.

Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, nosaukums un kadastra numurs.

Jautājumu gadījumā par Salacgrīvas novada teritorijas plānojumu līdz 2030.gadam un tā Vides pārskatu, iesakām sazināties ar SNTP2030 izstrādātāju pārstāvi Ilonu Zeltiņu, +37125615880.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Papildinātā redakcija

Paskaidrojuma raksts - Papildinātā redakcija

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Novads D. daļa

Novads vidus daļa

Novads ZA. daļa

Novads ZR. daļa

Jelgavkrasti, Liepupe

Tūja, Lembuži

Svētciems, Lāņi, Vitrupe

Ainažu pilsēta

Vecsalaca, Korģene, Mērnieki

Salacgrīvas D.daļa

Salacgrīvas Z.daļa