21. aprīlis, 2024, Svētdiena

Marģers, Anastasija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Sporta un atpūtas kompleksa „Zvejnieku parks” iekšējās kārtības noteikumi

I. Vispārīgie noteikumi

1.1. Sporta un atpūtas kompleksa „Zvejnieku parks” (turpmāk tekstā – „Zvejnieku parks”) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – iekšējās kārtības noteikumi) ir paredzēti, lai noteiktu uzvedības normas, iekšējo kārtību.

1.2. Apmeklētāju pienākums ir ievērot iekšējās kārtības noteikumus.

II. Iekšējās kārtības noteikumi

2.1. Sporta sacensības un kultūras pasākumi „Zvejnieku parks” teritorijā notiek tikai pēc saskaņošanas ar pārvaldnieku.

2.2. Iegādājoties trenažieru zāles, tenisa kortu, slidotavas abonementu vai vienreizējo biļeti, apmeklētājs ar to apliecina, ka ir iepazinies ar iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.

2.3. Sporta spēļu laukumi, sektori, trenažieri, tenisa korti un visas palīgtelpas pēc to izmantošanas jāatstāj kārtībā, par nodarītajiem bojājumiem un materiālajiem zaudējumiem atbild pasākuma organizators, nodarbību vadītājs vai arī tieši zaudējumu radītājs individuālu nodarbību gadījumā.

2.4. Nepilngadīgas personas drīkst atrasties un apmeklēt sporta nodarbības un pasākumus stadiona teritorijā tikai pilngadīgu personu (piem. treneru, sporta skolotāju, vecāku) uzraudzībā. Par nepilngadīgu personu atrašanos un drošību kompleksa teritorijā atbild vecāki vai viņu aizstājēji.

2.5. Sacensību organizators vai nodarbību vadītājs pilnībā atbild par dalībnieku drošību pasākumu, sporta sacensību vai nodarbību laikā. „Zvejnieku parks” nenes atbildību par nelaimes gadījumiem.

2.6. Sacensību laikā skatītāji drīkst atrasties tikai tribīnēs vai skatītājiem speciāli paredzētās vietās.

2.7. Jāievēro drošības noteikumi- nedrīkst mest hanteles, stieņus, ripas u.c.

2.8. Apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par savām personiskajām lietām, „Zvejnieku parks” par apmeklētāju atstātajām personīgajām lietām atbildību nenes.

2.9 Katrs apmeklētājs pats uzņemas pilnu atbildību par savas veselības un inventāra atbilstību izvēlēto aktivitāšu veikšanai.

2.10.Transporta līdzekļi „Zvejnieku parks” teritorijā drīkst iebraukt tikai tam paredzētās vietās.

2.11.Ugunskurus drīkst kurināt tikai speciāli paredzētās vietās.

2.12.Pārkāpumu gadījumā apmeklētājiem bez ierunām, nevilcinoties jāpakļaujas pasākuma atbildīgo personu, administrācijas darbinieku un policijas prasībām.

2.13.Kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā, administrācijai vai par pasākumu atbildīgajām personām ir tiesības apmeklētāju neielaist teritorijā vai izraidīt no tās.

III. Vispārējie ierobežojumi

3.1. „Zvejnieku parks” teritorijā aizliegts:

3.1.1. atrasties iekštelpās alkohola vai citu apreibinošo vielu iespaidā; 

3.1.2. ieiet palīgtelpās nepiederošām personām;

3.1.3. piegružot teritoriju un sporta objektus;

3.1.4. ievest dzīvniekus sporta laukumu teritorijā;

3.1.5. smēķēt sporta laukumos un iekštelpās;

3.1.6. izvietot un izteikt necenzētus un nacionālo cieņu aizskarošus saukļus un vārdus, traucēt sabiedrisko kārtību un pārkāpt vispārpieņemtās uzvedības normas;

3.1.7. bojāt teritorijā esošo aprīkojumu, iekārtas un inventāru, izmantot tos neatbilstoši paredzētajiem mērķiem.

IV. Rīcība ārkārtas situācijās

4.1. Jebkurā ārkārtas situācijā sekot „Zvejnieku parks” darbinieku norādījumiem.

4.2. Ja tuvumā nav „Zvejnieku parks” darbinieku, jācenšas organizēti un mierīgi izkļūt no bīstamās situācijas vietas.

4.3. Nekavējotie jāziņo par ārkārtas situāciju un notiekošo „Zvejnieku parks” darbiniekiem.

4.4. Ugunsgrēka gadījumā, jāizmanto pieejamie ugunsdzēšanas aparāti.

V. Noslēguma jautājumi

5.1. Gadījumā, ja apmeklētājs pārkāpj šos noteikumus un tā rezultātā tiek radīts materiāls kaitējums, „Zvejnieku parka” administrācija sastāda aktu, kurā konstatē tā apmēru, kas vainīgajam ir jāatlīdzina.

5.2. Iekšējās kārtības noteikumu spēkā esošā redakcija tiek izvietota apmeklētājiem pieejamā vietā administrācijas ēkā un publicēta Salacgrīvas novada mājas lapā.

5.3. Iekšējās kārtības noteikumus groza un papildina „Zvejnieku parka” pārvaldnieks.

5.4. Maksas pakalpojumi stadionā tiek sniegti saskaņā ar Salacgrīvas novada domes apstiprinātu cenrādi.

5.5. Atsevišķos gadījumos noteiktu apstākļu dēļ (piem. sporta sacensības, remontdarbi u.c.) „Zvejnieku parks” apmeklējums var tikt ierobežots vai liegts.

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930