22. aprīlis, 2021, Ceturtdiena

Armanda, Armands

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Sociālā dienesta pārskats par 2018.gadu

25.02.2019 11:39

Salacgrīvas novada domes sociālajā dienestā 2018. gadā notikušas 25 sēdes, kurās izskatīti 1260 jautājumi. Kopumā 2018. gadu varētu nosaukt par sociālā dienesta prioritāšu pārvērtēšanas gadu, rūpīgi pārskatot un analizējot palīdzības saņēmēju loku, izvērtējot prioritātes un vajadzības, virzot līdzekļus atbilstoši pamatotām nepieciešamībām.

2018. gadā sniegts atbalsts ģimenēm ar bērniem. Vienreizējam pabalstam ģimenēm mācību līdzekļu un skolas piederumu iegādei tērēti 5005 eiro, savukārt brīvpusdienu nodrošināšana izmaksājusi 21331 eiro. Salacgrīvas novada pašvaldības saistošie noteikumi paredz atbalstu bērniem, kuri mācās novada izglītības iestādēs, nodrošinot brīvpusdienas, piemēram, daudzbērnu ģimeņu bērniem no pašiem mazākajiem ķipariem, kuri tikai uzsāk bērndārznieku gaitas līdz lielajiem, kuri mācās vidusskolā. Ēdināšanas atbalsts, protams, tiek sniegts arī trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem.

2018. gadā salīdzinot ar 2017. gadu par 15,5 tūkstošiem pieaudzis līdzekļu apjoms, kuru pašvaldība izmaksājusi audžuģimenēm, sastādot 38140 eiro. Tas skaidrojams ar to, ka pabalsts bērna uzturam audžuģimenē minimālais apmērs palielināts vairāk nekā divas reizes. Pabalstos bērniem bāreņiem, kuri turpina iegūt izglītību arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas pašvaldība izmaksājusi 2347 eiro, savukārt sasniedzot pilngadību izmaksāti 380 eiro. Būtiski piebilst, ka sociālajā dienestā katram izglītojamajam ir pienākums regulāri iesniegt izziņas, kas apliecina, ka persona turpina mācības sekmīgi dienas nodaļā izvēlētajā mācību iestādē. Diemžēl ir bijuši gadījumi, kad nācies pieprasīt izmaksāto līdzekļu atmaksu.

Pabalstiem veselības jomā 2018. gadā kopumā tērēti 8667 eiro, savukārt malkas pabalstos vientuļajiem pensionāriem izmaksāti līdzekļi 7054 eiro apmērā. Palīdzība segt komunālo rēķinu apmaksu, kas vienkāršāk tiek saukts par dzīvokļa pabalstu, 2018. gadā tam tērēti 7141 eiro. Ja salīdzina ar 2017. gadu, vērojams samazinājums teju par 4000 eiro.

Būtiskākais sociālā darbinieka uzdevums sadarbībā ar klientu, ir uzlabot klienta spējas risināt savas problēmas, lai mazinātu to nelabvēlīgo ietekmi nākotnē. Ja cilvēks, kurš vērsies pēc palīdzības sociālajā dienestā nav gatavs pats kaut ko mainīt un darīt savas problēmas risināšanā, tad, lai cik profesionāls un prasmīgs būtu sociālais darbinieks vai sociālais dienests kopumā, šādam cilvēkam palīdzēt neizdosies, vismaz, rezultāts nebūs ilgstošs. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ir noteikts pienākums klientam aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus. Problēmas risinājums ir atkarīgs tieši no paša cilvēka motivācijas. Runājot par klientu grupu, kuriem 2018. gadā ir bijis jānodrošina pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, šim mērķim tērēti 2046 eiro, salīdzinot ar 2017. gadu panākot samazinājumu teju par 3000 eiro. Rūpīgi izvērtēti 2018. gadā tika pieprasījumi pēc pārtikas uzturzīmēm. Tas ir palīdzības veids akūtā situācijā, kad nepieciešams nodrošināt vajadzību pēc ēdiena. 2018. gadā ir izdevies samazināt šīs palīdzības saņēmēju loku, rosinot gan pilnvērtīgi izmantot Eiropas savienības sniegto atbalstu, proti, pārtikas pakas, ja tās personai pienākas, gan rūpīgi izvērtēt, vai tiešām ir iestājusies šī krīzes situācija, kad sociālajam dienestam ir steidzami un nepārprotami jāiesaistās. Bez palīdzības, kura tiešām ir nepieciešama neviens iedzīvotājs nepaliek, bet rūpīgāk tiek izvērtēts palīdzības sniegšanas pamatojums. Dzīve Latvijā nav viegla, ja salīdzina ar valstīm, kurās ir siltāks klimats. Šeit ir fantastiska iespēja izbaudīt četrus gadalaikus, bet vasarā nevar aizmirst, ka ir jāgatavojas ziemas aukstajiem mēnešiem, jāgatavo krājumi: gan malka, gan salātu burciņas pagrabā. Lielisks paraugs ir seniori, kuri tiešām lielākoties ļoti rūpīgi pārdomā un gatavojas ziemas mēnešiem. Jaunākiem cilvēkiem vērojama lielāka vieglprātība un paļaušanās uz domu, ka gan jau kaut kā…

Pabalstos atsevišķu situāciju risināšanai (piemēram, dokumentu kārtošana u.c. situācijas) pērn tērēti 2436 eiro, atkal samazinot līdzekļu apjomu, kurš šim mērķim tika tērēts gadu iepriekš, sastādot 4994 eiro.

Bērnu piedzimšanas pabalstos 2018. gadā izmaksāti 6975 eiro. Šis ir pabalsts, kuru Salacgrīvas pašvaldībai gribētos redzēt pieaugumu, jo tas būtu saistīts ar iedzīvotāju skaita pieaugumu novadā. Diemžēl ir vērojams neliels samazinājums, bet vidēji 7000 eiro katru gadu šim mērķim tiek izlietots.

Ar asistenta pakalpojumu nodrošinātas 27 personas ar invaliditāti, tajā skaitā 5 bērni.

Aprūpes pakalpojumu mājās 2018. gadā saņēma 57 personas, savukārt 2017. gadā tās bija 52 personas.

Ar ilgstošās aprūpes pakalpojumu institūcijā 2018. gadā tika nodrošinātas 72 personas. Lielākā daļa senioru saņem pakalpojumu ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādē “Brīze” Salacgrīvā, kā arī veco ļaužu mītnē “Sprīdīši”. Bet pakalpojums senioriem tiek nodrošināts arī aprūpes iestādēs Alojā, Subatē un citviet.

Vērtējot kopējās tendences novadā, veco cilvēku īpatsvars palielinās. Sabiedrība noveco. Sociālajai aprūpei mājās 2017. gadā tika tērēti 21350 eiro, savukārt 2018. gadā par deviņiem tūkstošiem vairāk – 30380 eiro. 2018. gadā vairāk nekā 25 personām veikta personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējums dzīvesvietā invaliditātes grupas noteikšanai.

Pārskatot 2018. gadā paveikto sociālajā jomā, jāpiemin, ka tika izmaksāts vienreizējs pabalsts 100 euro apmērā politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustību dalībniekiem, kuri deklarējušies Salacgrīvas novadā, atzīmējot Latvijas Republikas 100 proklamēšanas gadadienu. Šim mērķim novadniekiem tika kopā izmaksāti 7100 eiro.

2018. gadā Salacgrīvas novada pašvaldība uzsāka izmaksāt pabalstu aizgādnībā esošu pilngadīgo personu aizgādņiem. Pabalsta apmērs mēnesī par vienu aizgādnībā esošu personu neatkarīgi no aizgādnībā esošai personai iecelto aizgādņu skaita ir 50 eiro. Gadījumā, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo institūcijā vai ilgstoši (ilgāk par trim mēnešiem) atrodas ārstniecības iestādē, atbalsta apmērs ir 20 eiro mēnesī.

Sociālais dienests aktīvi izmanto Labklājības ministrijas sniegtās iespējas, nodrošinot psihologa pakalpojumus bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām. Papildus arī pašvaldība pabalstam sociālās rehabilitācijai mērķu sasniegšanai 2018. gadā tērējusi 8094 eiro.

Pašvaldība izmaksājusi pabalstus arī ārkārtas situācijā 3710 eiro apmērā, kas ir vairāk nekā 2017. gadā, kad šim mērķim tika novirzīti 1340 eiro. Diemžēl ikvienam no mums var gadīties negaidīta, neplānota, akūta situācija, katastrofa vai negadījums, kura risināšanā ir jāiesaistās gan līdzcilvēkiem, gan sociālajam dienestam. Ikvienam iedzīvotājam, kurš sniedzis atbalstu līdzcilvēkiem, sociālais dienests saka paldies!

Līdzekļu izlietojums

   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930