18. novembris, 2019, Pirmdiena

Doloresa, Aleksandrs

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

NOLIKUMS Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)

29.12.2015 11:27

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Šis nolikums attiecas uz Salacas upes posmu, Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā, no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes kreisajā krastā un no jahtu piestātnes Salacas upes labajā krastā uz augšu pret straumi līdz robežzīmei upes krastā ar Alojas novada pašvaldību (turpmāk – posms “Salaca I”).

1.2. Salacas upe, saskaņā ar Civillikuma 1102. punkta I pielikumu, ir publiski ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder valstij.

1.3. Licencētā makšķerēšana un vēžošana posmā “Salaca I” tiek ieviesta, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus, kā arī samazinātu signālvēžu (Pacifastacus leniusculus), kā invazīvas sugas skaitu, pamatojoties uz Latvijas Zivju resursu aģentūras 11.04.2006. vēstulē Nr.04/257 noteiktajiem zivju ieguves limitiem. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas pamatmērķis ir iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai.

1.4. Licencēto makšķerēšanu posmā “Salaca I” organizē Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs - Rīgas iela 10A, Salacgrīva, Latvija, LV 4033 Tālr.: +371 26463025; +371 64041254 E-pasts: info@visitsalacgriva.lv, www.visitsalacgriva.lvwww.salacgriva.lv .

1.5. Nolikums par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu posmā “Salaca I” stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar Zemkopības ministriju, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR””, Valsts vides dienestu, Dabas aizsardzības pārvaldi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem par pašvaldības saistošo noteikumu spēkā stāšanos.

NOLIKUMS - Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)