22. aprīlis, 2018, Svētdiena

Armanda, Armands

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

03.04.2018 08:53

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu nekustamajam īpašumam „Pelmas”, Ainažos, Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.punktu,

Lasīt vairāk →

04.01.2018 12:16

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.punktu, informējam, ka 2017.gada 28.decembrī Salacgrīvas novada dome pieņēmusi lēmumu Nr.418 (protokols Nr.16, 17.§) “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma „Pelmas” Ainažos, Salacgrīvas novadā (kadastra Nr. 66050010077) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 66050010096, publisko apspriešanu”.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 2.februārī plkst. 15:00 Ainažu kultūras nama Baltajā zālē, Valdemāra ielā 50, Ainažos, Salacgrīvas novadā.

Lasīt vairāk →

28.04.2017 15:42

Paziņojums par detālplānojuma projektu

Nnekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0026), „Roņi” (kadastra Nr. 6660 013 0024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 6660 013 0025), Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Lasīt vairāk →

05.01.2017 08:22

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu

Ar Salacgrīvas novada domes 19.10.2016. lēmumu Nr.394 tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos "Roņi", (kadastra Nr.66600130026), "Roņi" (kadastra Nr.66600130024) un "Roņi 2" (kadastra Nr.66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā.

Lasīt vairāk →

21.11.2016 11:04

Uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Pelmas” (kadastra Nr. 6605 001 0077), Ainažos, Salacgrīvas novadā

Salacgrīvas novada dome 2016.gada 16.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr.415 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Pelmas” (kadastra Nr. 6605 001 0077), Ainažos, Salacgrīvas novadā. Detālplānojuma izstrādes mērķis – izvērtēt un pamatot nekustamo īpašumu zemes robežu pārkārtošanu, piekļūšanu, īpašuma attīstīšanu, aizsargājamo teritoriju zonējumu, aizsargjoslas.

Lasīt vairāk →

31.03.2014 08:53

Uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), „Roņi” (kadastra Nr. 66600130024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā

Salacgrīvas novada dome 2014.gada 19.martā pieņēmusi lēmumu Nr.86 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Roņi” (kadastra Nr. 66600130026), „Roņi” (kadastra Nr. 66600130024), „Roņi 2” (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā. Detālplānojuma izstrādes mērķi – izvērtēt un pamatot nekustamo īpašumu zemes robežu pārkārtošanu, piekļūšanu, īpašuma attīstīšanu, aizsargājamo teritoriju zonējumu, aizsargjoslas.

Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA „Pils M”. Detālplānojuma izstrādes vadītāja Salacgrīvas novada domes teritorijas plānotāja - Vineta Krūze. Plašāku informāciju par detālplānojumu iespējams saņemt Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā.

25.03.2011 23:13

Uzsāktie detālplānojumi

Detālplānojums nekustamajā īpašumā "Pelmas" (kadastra Nr. 6605 001 0077), Ainažos, Salacgrīvas novadā.

Uzsākts: 16.11.2016.

Lēmums: Nr.415

Ierosinātāja: Ingrīda Linda Sūrmane

Izstrādātājs: SIA "Vidzemes mērnieks"

Detālplānojums, nekustamajos īpašumos "Roņi" (kadastra Nr. 66600130026), "Roņi" (kadastra Nr. 66600130024), "Roņi 2" (kadastra Nr. 66600130025) Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā

Uzsākts: 19.03.2014.

Lēmums: Nr.86

Ierosinātājs: SIA "ZS Invest", Gunta Razumeja

Izstrādātājs: SIA "Pils M"

Detālplānojums, zemes vienībai "Laveri" Lembužos, Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā (kad.Nr.66600070002)

Uzsākts: 20.11. 2013 lēmums Nr. Nr.568

Ierosinātājs: Māra Mežgaile

Izstrādātājs: SIA "VIA DESIGN GROUP"

Detālplānojums, Sporta ielā 4/6 Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Uzsākts: 19.08. 2009 lēmums Nr. 123
Ierosinātājs: Salacgrīvas pašvaldība

Detālplānojums Pērnavas ielā 43; Pērnavas ielā 47A Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Uzsākts: 16.12.2010 lēmums Nr. 435
Ierosinātājs: Māris Vētra
Izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”

Detālplānojums Pērnavas ielā 35C Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Uzsākts: 16.12.2009 lēmums Nr. 433
Pirmā redakcija:19.05.2010 lēmums Nr. 271
Ierosinātājs: Ilze Ladusāne – Martirova
Izstrādātājs: Ivars Bebris

Detālplānojums "Mārītes", "Granti" Lembuži , Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
uzsākts: 16.06.2010. lēmums Nr. 332
1. redakcija nodota sabiedriskajai apspriešanai 15.06.2011. lēmums nr.350.
Ierosinātājs: Arņa Granta pilnvarojumā Ēriks Martinovs
Izstrādātājs: SIA „Pils M”

Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas materiāli

Paskaidrojuma raksts detalplanojums_paskaidrojuma_raksts.doc , Esošā izmantošana pasreizeja_izmantosana.pdf , Plānotā izmantošana galvenais_plans.pdf

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts no 22.06.2011.līdz 14.07.2011. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2011.gada 6.jūlijā plkst. 18 Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9. Ar detālplānojuma 1.redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 8-1, LV-1010. Konsultācijas pa tālr. 29606093 vai apmeklētāju pieņemšanas laikos otrdienās un piektdienās no plkst.9 līdz 18.

Detālplānojums Meldru iela 18, Salacgrīva, Salacgrīvas nov.
Uzsākts: 20.10.2010. Lēmuma Nr. 564
Ierosinātājs Lielsalacas evanģeliski luteriskā draudze

Detālplānojums "Bangas" Tūja, Liepupes pag.,
Uzsākts: 16.03.2011. lēmums Nr. 165
Ierosinātājs - Veltas Rones pilnvarojumā Ernests Ronis
Izstrādātājs - SIA „3D projekts”