14. augusts, 2018, Otrdiena

Zelma, Zemgus, Virma

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod koka un metāla virpas

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod koka un metāla virpas. Virpas var apskatīt Ainažos, Parka ielā 12, iepriekš piezvanot pa tālr. 29180394.

Koka un metāla virpu izsolei jāpiesakās līdz 2018.gada 14.augusta plkst. 17:00 un jāpārskaita Salacgrīvas novada domes kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV71 UNLA 0013 0131 3084 8 dalības maksu – euro 5,00 - un nodrošinājuma naudu 10% apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas par katru izsoles objektu, ja piesakās uz vairākiem.

Maksājuma dokumenti jāiesniedz Ainažu pilsētas pārvaldē vai Salacgrīvas novada domē, lai reģistrētos izsolei.

Tālr. 64071310 , 64071986.

IZSOLES NOTEIKUMI

PIELIKUMS Nr.2

Cirsmu izsole Liepupes pagastā īpašumā “Zaķu mežs”

Salacgrīvas novada pašvaldība rīko cirsmu izsoli īpašumā Liepupes pagastā „Zaķu mežs”,zemes vienības kadastrs apz. 6660 004 0129, 1.kvartāla nogabalos Nr. 1; 2 un 3  - krājas kopšanas cirti.

Lasīt vairāk →

21.06.2018 15:41

Izsolē pārdod īpašumu Meža ielā 10, Salacgrīvā

Salacgrīvas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neapbūvētu zemes gabalu Salacgrīvā, Meža ielā 10, kadastra Nr. 6615 005 0041, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apz. 6615 005 0188 (2518 kv.m platībā).

Lasīt vairāk →

Pieteikšanās izsolēm

Pieteikties izsolēm iespējams klātienē vai nosūtot dokumentus un maksājuma uzdevumu uz e-pastu: dome@salacgriva.lv, tālr.  64071986, 64071982