13. decembris, 2018, Ceturtdiena

Veldze, Lūcija

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Salacgrīvas novada domes sēde

13.11.2017 14:26

Salacgrīvas novada domes sēde

Salacgrīvas novada domes sēde, 2017.gada 15.novembrī plkst. 15.00, Salacgrīvas novada domes sēžu zālē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, DARBA KĀRTĪBA:

1. Par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu [..]
2. Par grozījumiem Salacgrīvas novada būvvaldes nolikumā

3. Par konkursa nolikuma „Ziemas rota 2017” apstiprināšanu

4. Par Salacgrīvas novada domes institūciju sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībā nolikuma un sadarbības grupas sastāva apstiprināšanu
5. Par “Amber race swimrun 2018” nolikuma apstiprināšanu
6. Par Salacgrīvas novada domes mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā termiņa programmas 2018.-2020.gadam apstiprināšanu
7. Par Salacgrīvas tirgus Salacgrīvā, Krusta ielā 3 nomas tiesību izsoles un tirgus apsaimniekošanas, tirdzniecības organizatora tiesību pretendentu atlases konkursa rīkošanu un konkursa noteikumu apstiprināšanu
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala Dārza iela 1, Ainažos, Salacgrīvas novadā pārdošanu par nosacīto cenu
9. Par zemes gabalu piekritību Salacgrīvas novada teritorijā
10. Par ceļa zīmes uzstādīšanu pie iebrauktuves pirmsskolas izglītības iestādes “’Vilnītis” teritorijā
11. Par speciālās atļaujas komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos izsniegšanu SIA „MISTRALS”
12. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Salacgrīvas ūdens” pamatkapitālā apgrozāmajiem līdzekļiem
13. Par šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu un pārmaksu norakstīšanu
14. Par biedrības „Futbola Klubs Kuivižu Spartaks” projekta „Futbola kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Salacgrīvas novadā un futbola kā sportiskās un sabiedriskās dzīves aktivitātes saglabāšana” līdzfinansēšanu
15. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.497 ”Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Kuivižu jahtklubs””
16. Par grozījumiem Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.500 ”Par finansiālu atbalstu biedrībai ”Sporta klubs “Veixmes””
17. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.510 „Par pašvaldības finansējumu Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolai 2017.gadā”
18. Par apkures pakalpojumu maksas apstiprināšanu Kr.Barona ielas 6C katlu mājai 2017./2018. gada apkures sezonai
19. Par grozījumu Salacgrīvas novada domes 2016.gada 28.decembra lēmumā Nr.513 „Par Salacgrīvas novada domes struktūrvienību un iestāžu štatu un amatalgu sarakstu”
20. Par grozījumu pirmsskolas izglītības iestādes "Vilnītis" tehniskā personāla štatu sarakstā saskaņošanu
21. Par saistošo noteikumu Nr.B–14 “Grozījumi Salacgrīvas novada domes 2017.gada 18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.B-13 “Par Salacgrīvas novada pašvaldības 2017. gada pamata un speciālo budžetu”” apstiprināšanu

Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs

Kaspars Ķemers – Salacgrīvas novada domes izpilddirektors
Dita Lejniece – Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskos jautājumos
Ilze Bendrāte – Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja
Ināra Lazdiņa – Salacgrīvas novada domes ekonomiste -budžeta plānotāja
Digna Būmane – Salacgrīvas novada domes nekustamā īpašuma speciāliste
Ineta Cīrule – Salacgrīvas novada būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekte
Ilva Erkmane – Salacgrīvas novada domes ainavu arhitekte
Maruta Pirro – Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Edžus Jirgensons – Salacgrīvas novada domes ceļu un apsaimniekojamās teritorijas speciālists
Gunta Kristiņa – Salacgrīvas novada domes personāla speciāliste
Jānis Auziņš – Salacgrīvas novada domes enerģētiķis
Dace Vilemsone – Pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” vadītāja
Kaspars Krūmiņš – SIA “Salacgrīvas ūdens” valdes loceklis