25. septembris, 2020, Piektdiena

Rauls, Rodrigo

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Pirmskolas izglītības iestāde Randa

17.11.2010 13:02

Ainažu pirmsskolas izglītības iestāde "Randa"

Iestādes vēsture

Izglītības iestāde „Randa’’ darbojas no 1996. gada 15.marta. 2004. gada maijā tika sākti iestādes renovācijas darbi un 2005. gada 20. decembrī ienācām renovētās telpās. Bērnudārzs "Randa" darbojas jau 21 gadu.

Izglītības iestādes „Randa’’ vadītāja – Pārsla Perdijaka, e-pasts parsla.perdijaka@salacgriva.lv 

Adrese Valdemāra iela 56, Ainaži, Salacgrīvas novads, LV- 4035

Tālrunis 64043534

Iestādes misija.

Iestādes misija ir labu apstākļu nodrošināšana audzēkņiem, viņu vecākiem un darbiniekiem. Lai vecāki zina , ka bērni ir drošās rokās un drošā vidē.

Veicinām bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņu vajadzības individuālajā un sabiedriskajā dzīvē , un sniedzam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādējādi mērķtiecīgi sagatavojot bērnu pamatizglītības programmas apguvei.

Iestādes darbība.

PII „Randa’’darbalaiks no plkst. 7.30 - 17.30

PII „Randā’’ darbojas 2 bērnu grupas:

Jaukta vecuma bērnu grupa – bērni no 1,5 līdz 4 gadiem

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošanas grupa - bērni no 5-7 gadiem

Šobrīd pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē vidēji 25 bērni, vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem, taču rindā uz ir pieteikti vairāki mazuļi , kuri teju būs sasnieguši pusotra gada vecumu. Iestādē strādā 3 skolotājas, ar augstāko pedagoģisko izglītību un 2 skolotāju palīgi. Ir mūzikas skolotāja, logopēde un medmāsa. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums un iestādes Nolikums. Grupu darbs tiek organizēts saskaņā ar dienas režīmu un pirmsskolas izglītības iestādes “ Randa’’ integrēto rotaļnodarbību sarakstu. Izglītības iestāde īsteno vispārējo izglītības programmu, kods 01011111, latviešu mācību valodā. Pie mums katrs bērns un apmeklētājs tiek gaidīts, pieņemts un uzklausīts. Apkārtējā vide mūs lutina ar svaigo priežu,un tuvumā esošās jūras gaisu.

Iestādes svētki, tradīcijas un svinamās dienas

Zinību diena, Miķeļdienas sautējuma vārīšana , Valsts svētki, Sveču mēnesis, Jauno talantu koncerts, Mātes diena, Ģimeņu diena, Izlaidums, Krāsu nedēļa u.c.

Gadskārtas

Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Lieldienas

Izstādes

Bērnu radošo darbu izstāde, vecāku un bērnu kopdarbu izstāde, lielāko rotaļlietu izstāde, pašdarināto mūzikas instrumentu izstāde, sveču izstāde, rudens dārzeņu izstāde.

Aktivitātes

Piedalāmies SIA ZAAO piedāvātajos un rīkotajos zīmējumu konkursos

Salacgrīvas novada rīkotajos konkursos un pasākumos.

Esam iekļāvušies Lauku atbalsta dienesta organizētajā programmā „Skolas piens’’, "Skolas augļi"

Laba sadarbība mums ir ar citām pilsētas iestādēm- pilsētas bibliotēku, kultūras namu, pamatskolu, kur tiekam aicināti uz skolēnu dramatiskā pulciņa izrādēm, Ugunsdzēsības muzeju, Jūrskolas muzeju un Ainažu bērnu psihoneiroloģisko slimnīcu kuras vadītāja, iespēju robežās piedāvā mūsu darbiniekiem un audzēkņiem apmeklēt bērnu koncertus un viņu iestādē rīkotos kursus pedagogiem.

Sagatavoja vadītāja P. Perdijaka 28.09.2017