20. janvāris, 2020, Pirmdiena

Aļģirds, Orests, Oļģerts, Aļģis

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi - Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Atlantijas iela 1C,

21.11.2019 12:21

Pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi Salacgrīvas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes starpgabalu Salacgrīvas novadā, Salacgrīvā, Atlantijas iela 1C, kadastra Nr.6615 010 0170, zemes vienības kadastra apz. 6615 010 0170 (657 kv.m platībā). Starpgabala nosacītā cena – euro 1220,00. Zemes starpgabals tiek atsavināts ar nosacījumu, ka tas pievienojams piegulošam nekustamam īpašumam.

Pirmpirkuma tiesīgai personai pieteikums par zemes starpgabala pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no sludinājuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicēšanas dienas. Ja noteiktajā termiņā no vienas pirmpirkuma tiesīgās personas ir saņemts pieteikums par starpabala pirkšanu, izsole netiek rīkota un ar šo personu tiek slēgts pirkuma līgums par nosacīto cenu. Ja noteiktajā termiņā no vairākām pirmpirkuma tiesīgām personām tiek saņemts pieteikums par starpgabala pirkšanu, tiek rīkota izsole starp šīm personām.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 1220,00

Izsoles solis – EUR 120,00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā: www.salacgriva.lv/sadaļā/ izsoles. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2020.gada 27.janvārī plkst.17.00. Izsole notiks 2020.gada 28.janvārī plkst.15.00, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 106 telpā, tālrunis uzziņām - 6 4071986.

Nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Atlantijas ielā 1C, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā izsoles noteikumi