25. septembris, 2017, Pirmdiena

Rauls, Rodrigo

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Pirmskolas izglītības iestāde Randa

17.11.2010 13:02

Ainažu pirmsskolas izglītības iestāde „Randa’’

Iestādes vēsture

Izglītības iestāde „Randa’’ darbojas no 1996. gada 15.marta. 2004. gada maijā tika sākti iestādes renovācijas darbi un 2005. gada 20. decembrī tika svinēta renovēto telpu atklāšana. 2016. gada 15. martā „Randa’’ svinēs 20 gadu pastāvēšanas jubileju.

Izglītības iestādes „Randa’’ vadītāja – Pārsla Perdijaka, e-pasts parslaperdijaka@inbox.lv 

Adrese: Valdemāra iela 56, Ainaži, Salacgrīvas novads, LV- 4035

Tālrunis: 64043534

Iestādes misija

Veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa vajadzības individuālajā un sabiedriskajā dzīvē, un sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes, tādējādi mērķtiecīgi sagatavojot bērnu pamatizglītības programmas apguvei.

Iestādes darbība

PII „Randa’’ darbalaiks no plkst. 7:30  - 17:30

PII „Randā’’ darbojas 2 bērnu grupas:

Jaukta vecuma bērnu grupa – bērni no 1,5 līdz 4 gadiem

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošanas grupa  - bērni no 5-7 gadiem

Pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē vidēji 35 – 38 bērni, vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Katrā grupā strādā 2 skolotājas, ar augstāko pedagoģisko izglītību, un 1 skolotāju palīgs. Iestādē ir mūzikas skolotājs, logopēds un medmāsa. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums un iestādes Nolikums. Grupu darbs tiek organizēts saskaņā ar dienas režīmu un pirmsskolas izglītības iestādes “Randa’’ integrēto rotaļnodarbību sarakstu. Izglītības iestāde īsteno vispārējo izglītības programmu, kods 01011111, latviešu mācību valodā. Pie mums katrs bērns un apmeklētājs tiek gaidīts, pieņemts un uzklausīts. Apkārtējā vide mūs lutina ar svaigo priežu,un tuvumā esošās, jūras gaisu.

Iestādes svētki , tradīcijas  un svinamās dienas

Zinību diena, Miķeļdienas sautējuma vārīšana, Valsts svētki, Sveču mēnesis, Jauno talantu koncerts, Mātes diena, Ģimeņu diena, Izlaidums, Krāsu nedēļa u.c.

Gadskārtas

Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki , Lieldienas

Izstādes

Bērnu radošo darbu izstāde, vecāku un bērnu kopdarbu izstāde, lielāko rotaļlietu izstāde, pašdarināto mūzikas instrumentu izstāde

Aktivitātes

Piedalāmies SIA ZAAO piedāvātajos un rīkotajos zīmējumu konkursos.                                                                   

Salacgrīvas novada rīkotajos konkursos un pasākumos.

Esam iekļāvušies Lauku atbalsta dienesta organizētajā programmā „Skolas piens’’

Ļoti laba sadarbība mums ir ar pilsētas bibliotēku, kultūras namu, Ugunsdzēsības muzeju, Jūrskolas muzeju un Ainažu bērnu psihoneiroloģisko slimnīcu, kura vienmēr laipni aicina mūsu audzēkņus uz leļļu teātra izrādēm un bērnu koncertiem. 

asd.jpg